Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Produktion

Setras sågverk och förädlingsenheter är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.

De högst prioriterade miljöfrågorna på våra enheter är energieffektivisering, buller och resurseffektivitet.

Till största delen självförsörjande på energi

Det finns flera moment i sågverksprocessen som drar mycket energi. Den enskilt största energiåtgången sker vid torkning av virke. Av Setras totala energianvändning, som under 2020 uppgick till 624 GWh, svarade värmeenergin för 78 procent. 

Setras värmeproduktion sker till mer än 99 procent med förnybara bränslen. Bark och spån från den egna produktionen eldas i pannor och värmen används i virkestorkarna. 

Sedan 2018 köper Setra endast in miljömärkt el producerad med vattenkraft, vindkraft och bioenergi.

Hela stocken tas tillvara

Att ta till vara på hela timmerstocken är en självklarhet på Setra, och viktigt både ur lönsamhets- och hållbarhetsperspektiv.

Vi strävar efter ett högt sågutbyte, det vill säga en hög volym sågad vara i förhållande till volymen av inkommande timmerråvara. Sågutbytet påverkas av stockens dimension, sågteknik och hur man väljer att såga stocken till brädor och plank utifrån slutprodukternas ekonomiska värde. Under 2020 var sågutbytet 49,2 procent.

Det som inte blir trävaror i vår produktion blir bioprodukter som används som cellulosaflis, biobränsle eller stallströ. Kvaliteten på bioprodukterna är viktig; de är en betydelsefull råvara eller bränsle i kundernas processer.

Vi arbetar för att minska buller

Störande buller är alltid en prioriterad fråga vid nyinvesteringar och förändringar i verksamheten. Genom bullerberäkningar går det att bedöma hur den nya verksamheten påverkar närboende och hur anläggningen kan utformas för att undvika onödiga störningar. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?