Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

KL-trä – ett hållbart och klimatsmart val

Att välja KL-trä för sitt bygge är att göra ett klimatsmart val. Trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet och på Setra kommer virket från ansvarsfullt brukade skogar inom en radie av cirka tio mil från sågverken. 

Det faktum att trä dessutom binder koldioxid under hela sin livslängd gör trä till ett överlägset val ur klimathänseende.


När det är dags att leverera KL-träelementen till byggplatsen når vi ett stort område inom två timmar från vår fabrik i Långshyttan, vilket inbegriper hela Stor-Stockholm och Mälardalen.

Transporterna blir även färre och lättare tack vara KL-träskivornas låga vikt i jämförelse med stål och betong.

Livscykelanalys

För att beräkna en produkts klimatpåverkan över tid kan man göra en livscykelanalys, LCA. På så sätt kan man beräkna en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, det vill säga från framställning av råvaran, tillverkning av produkten, transporter och användning till nedmontering och återvinning. En brist med de standarder som finns är att de inte tar hänsyn till att trä binder koldioxid under hela sin livslängd. De olika faserna i Setras värdekedja kan översättas till livscykelanalysens olika skeden.

Råvaruförsörjning

Råvaran till KL-träelementen är gran och tall. Virket kommer från ansvarsfullt brukade skogar, vanligtvis inom en radie på cirka 10 mil från våra sågverk. Råvaran är certifierad enligt FSC eller PEFC utifrån kundens önskemål.

Produktion

Timmerråvaran levereras till sågverken där den sågas, torkas och kvalitetssorteras innan den transporteras till vår KL-träfabrik i Långshyttan för vidareförädling. I KL-träfabriken hyvlas virket, kapas, fingerskarvas och limmas till breda skivor. Skivorna limmas i sin tur korsvis ihop till massiva KL-träelement. De bioprodukter som genereras vid sågverken KL-träfabriken är betydelsefulla råvaror som används vid pappers- och massaframställning eller för energiproduktion. Inget går tillspillo.

Transporter

De färdiga KL-träelementen transporteras till byggarbetsplatsen med bil. En fördel med KL-träets låga vikt är att materialet ger upphov till färre och lättare transporter jämfört med hus byggda i lösvirke, betong eller stål.

Konstruktion

KL-trä används som väggar och bjälklag i allt från flervåningshus till industrilokaler. KL-träskrivor tillverkas med hög precision efter ritningar och uttag görs för t ex fönster och dörrar som fräses ut i CNC-maskiner redan i fabriken.

Kortare byggtider

Att bygga med KL-trä innebär kortare byggtider och mindre spill jämfört med att bygga i lösvirke eller betong. Delarna kan monteras och sammanfogas med enkla metoder, spik eller skruv. För mer komplicerade konstruktioner finns andra
infästningsmetoder. Och mindre anpassningar av KL-träelementen kan göras direkt på byggarbetsplatsen.

Brandsäkert

Sedan mitten av 1990-talet har man gått över från material- till funktionskrav i brandföreskrifterna. Det betyder att träkonstruktioner nu kan dimensioneras brandtekniskt med nya beräkningsmodeller. Eftersom rätt använt trä är minst lika brandsäkert som andra byggmaterial, har trästommar blivit ett konkurrenskraftigt alternativ även för flervåningshus.

Klimatsmart

En stor klimatfördel med trä är att det binder koldioxid. Beräkningar visar att förädlat trä binder motsvarande 800 kilo koldioxid per kubikmeter. Samtidigt är koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv från plantering fram till leverans till en kund i Sverige i genomsnitt bara 5-10 procent av den inbundna mängden. Från Setras sida ser vi tillverkningen och försäljningen av KL-trä som ett viktigt tillskott i arbetet med att minska både vår egen och samhällets negativa klimatpåverkan.

Ljud

Ljud sprider sig olika beroende på vilka material en byggnad är tillverkad av. Därför är det viktigt att anpassa konstruktionen för att uppfyller akustikkraven. För vissa verksamheter kan det krävas tilläggsisolering av trästommen.

Inomhusklimat

Det finns belägg för att vi mår bättre av att omge oss med trä. Bortsett från att det är ett levande material som är estetiskt tilltalande och berör våra sinnen, bidrar trä till att hålla luftfuktigheten på en behaglig nivå och till att minska energiförbrukningen. Forskare har tittat på materialets taktila aspekter och funnit att trä anses behagligt att ta i och att gå på och att vi upplever en träyta som varmare än motsvarande yta i andra material.

Nedmontering och återvinning

En träbyggnad fortsätter att binda koldioxid under hela sin livstid. I byggnadens slutskede kan KL-träelementen monteras ned och återanvändas i nya konstruktioner, eller omvandlas till energi genom förbränning och ersätta fossila bränslen.