Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Brandsäkerhet

Limträ behåller sin bärförmåga vid brand längre än många tror, vilket gör det till ett utmärkt material för bärande konstruktioner. Jämfört med stål är det också mycket formstabilt, vilket är ett av många goda skäl att välja limträ som konstruktionsmaterial.

Stabilt vid brand

Tvärtemot vad många kanske tror står limträ emot brand väldigt länge. Ett kolskikt bildas som isolerar mot värmen. Limträ brinner sakta jämfört med många andra material och det går att beräkna relativt exakt hur träet påverkas av en brand.

Bärförmåga vid brand

bärförmågaLimträ behåller till skillnad från oskyddat stål sin bärförmåga vid brand.

En limträkonstruktion formändras inte heller lika kraftigt vid brand som en oskyddad stålkonstruktion. Detta är en bidragande orsak till att totalskadorna efter en brand som regel blir mindre i byggnader med limträstomme än i sådana med stålstomme. Att välja en bärande konstruktion i limträ kan betyda stora säkerhetsfördelar vid brand.

Så här fungerar det

bärförmåga

Limträ bibehåller en betydande bärförmåga även under en brand. Bilden åskådliggör ett limträtvärsnitt före brand (till vänster), efter 30 minuters brand (mitten) samt efter 60 minuters brand (till höger) vid fyrsidigt brandangrepp

Balkar och andra träkonstruktioner i limträ med stora tvärsnitt (kraftiga dimensioner) har hög brandstabilitet. Ytorna antänds först och sedan tränger elden in i trät med i stort sett konstant hastighet – cirka 0,5 - 1 mm per minut. Inträngningen sker dock långsamt på grund av att det kolskikt som bildas är värmeisolerande och motverkar värmeflödet från brandrummet till pyrolyszonen. Det utvecklas inte heller så mycket rök vid en brand i limträ.

Bränt limträ liggande

Bilden ovan visar en limträbalk som varit omgiven av brand i över 5 timmar. Ursprungsmåttet på tvärsnittet var 165 x 710 mm. Efter brand hade måttet minskat till 80 x 650 mm. Limfogarna var intakta och klarade ett skjuvtest efter brand.

Temperaturen i de oförbrända delarna av en grov träkonstruktion förblir även under långvarig brandpåverkan i huvudsak opåverkad. Endast i en smal, cirka 10 mm djup zon omedelbart under kolskiktet, förekommer temperaturer över 100 °C, samtidigt som hållfastheten och styvheten där är väsentligt lägre än i det opåverkade träet. Temperaturrörelserna under en brand blir därför försumbara i en limträstomme till skillnad från en stål- eller betongstomme där längdutvidgningen vid en brand kan ge upphov till sekundära skador i till exempel upplag eller anslutande murverkskonstruktioner. 

Brandklassning

Limträ är brandklassificerat enligt Boverkets byggregler, BBR. Vid en brandteknisk dimensionering av limträkonstruktioner måste hänsyn tas till dimensionen på limträprodukterna och till utformningen av byggbeslag. Det finns byggbeslag som klarar en brand bättre än andra. De är vanligen infällda i limträet, som då utgör ett brandskydd. I offentliga lokaler med höga krav på brandskyddet, är det vanligt med dymlingsförband med inslitsade metallplattor samt inlimmad skruv.

Limträbalkar och pelare dimensioneras så att de klarar brandklass R60 eller R30, vilket innebär att de behåller sin stabilitet vid brand i 60 respektive 30 minuter. Dimensionering ska alltid göras med hänsyn till rådande förhållanden och regler.