Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Beräkna ditt klimatavtryck

Hur stora växthusgasutsläpp genereras av dina träprodukter?
Det kan du lätt ta reda på i vår utsläppskalkylator härunder.

Så här räknar du ut utsläppen för dina produkter

  1. Ange produkt (sågad vara mäts i m3sv, limträ och hyvlad vara mäts i m3, cellulosaflis, sågspån och torrflis mäts i ton)
  2. Ange slutorten (stad i Sverige eller land)
  3. Ange volym eller vikt

Trä binder kol

Man får inte glömma bort att trävaror är klimatsmarta. En kubikmeter sågad vara binder i storleksordningen 800 kg koldioxid. Det överskrider med råge utsläppen i hela livscykelperspektivet. Att bygga i trä är därmed en klimatvinst.

Produkterna

Klimatsnurran ger utsläppsberäkningar för sju olika produkter

Sågad vara av furu från Nyby och av gran från Heby
Hyvlad vara från  Gävle
Limträ från Långshyttan
Cellulosaflis av furu från Nyby och gran från Heby
Torrflis och sågspån från Nyby och Heby

Köper man produkter från andra sågverk och förädlingsenheter inom Setra är utsläppen inte exakt desamma men skillnaderna är små, speciellt i de fall transporterna är långa. Transporten till kund står ofta för huvuddelen av klimatutsläppen.

Så här har vi räknat

Beräkningarna är genomförda i enlighet med Greenhouse Gas Protocols standard Product Life Cycle. Det är en internationell standard för beräkning av växthusgasutsläpp. Beräkningarna omfattar alla typer av växthusgasutsläpp, i Setras fall innebär det utsläpp av koldioxid, lustgas och metan. Utsläppen är beräknade utifrån hela livscykeln och omfattar skogsavverkning och skogsvård, transport av råtimmer, produktion av övriga använda råvaror, energi, drift av arbetsmaskiner, transport av övriga råvaror och avfall, overhead (tjänsteresor, kontor, pendling m m) samt distribution av den färdiga varan fram till slutorten.

För limträ och hyvlat trä har använd sågad trävaras klimatavtryck använts för respektive anläggning inom Setra Group. För externt producerad sågad trävara som använts för limträ och hyvlat trä har genomsnittligt klimatavtryck för Setra Groups anläggningar använts. Förutom trävaran produceras även biprodukter såsom spån, flis och bark. För de delar av processen som är gemensam för produktion av trävaran och biprodukterna har allokering skett utifrån ekonomiskt marknadsvärde på respektive produkt.

Inom Sverige och Europa (exkl Storbritannien, Irland, Cypern och Spanien) transporteras dina varor med bil. Till övriga delar av världen transporteras trävarorna först på bil till utlastningshamnen och därefter med fartyg till lossningshamnen. LCA omfattar utsläppen av växthusgaser t o m transport till lossningshamn i aktuellt land.

Charlotte

Thedéen

Hållbarhetsdirektör

tel: +4687050322

mobil: +46703445429

E-post

Besöksadress:

Gårdsvägen 18
Solna


Postadress:

Setra Group

Box 3027

16903

Solna