Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Klimatpåverkan

"Beräkningar visar att trä binder motsvarande 800 kg koldioxid per kubik sågad vara. Koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv, det vill säga från plantering till transport till genomsnittskund i Sverige, är samtidigt 59 kg. Att använda trä för byggande och boende ger en inlåsningseffekt på 741 kg koldioxid per kubikmeter sågad vara."

-Setras Hållbarhetsredovisning

Huvuddelen av Setras växthusgasutsläpp har sitt ursprung i transportledet. Men trä binder kol och nyttan med att använda trä för byggande och boende överstiger med råge produkternas utsläpp ur ett livscykelperspektiv.

Växthusgaser

Setra arbetar på flera sätt för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett viktigt område är att effektivisera energianvändningen i den egna verksamheten. Ett annat är att effektivisera våra transporter, timmertransporter till anläggningarna och transporter av  trävaror och bioprodukter till kunderna. Vi vill även med vår försäljning bidra till ökad träanvändning.

Mål att minska elförbrukning med 20%

Genom att ersätta byggmaterial som till exempel stål och betong med trä sker en lagring av kol istället för utsläpp av koldioxid. Setras utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten stod 2016 för 6 procent av de totala utsläppen. Elanvändningen stod för 20 procent. Setras mål är att minska elförbrukningen med 20 procent och dieselförbrukningen med 15 procent mätt per kubikmeter sågad vara fram till år 2020, med 2010 som basår. Det innebär en minskning med cirka 6 kilo koldioxid per kubikmeter sågad vara. Fram till och med 2016 hade de specifika utsläppen minskat med drygt 2 kilo.

Smarta logistiklösningar minskar utsläpp

Utsläppen i transportledet svarade för 73 procent av de totala utsläppen 2016. Genom att öka andelen tågtransporter av timmer till sågverken, ställa krav vid transportupphandlingar och välja smarta logistiklösningar kan utsläppen minskas. Under hösten 2015 fördes en dialog med några av våra viktigaste transportörer, bland annat i syfte att utveckla samarbetet inom klimatområdet. Vi har reviderat våra riktlinjer för tjänstebilar och skärpt kraven på emissioner vid inköp av nya bilar.

Detta gör vi för att minska klimatutsläpp

Målet för minskade klimatutsläpp ska nås genom följande aktiviteter:

• Energikartläggning av samtliga sågverk och förädlingsenheter. Genom installation av mätpunkter kommer förbrukningen kunna följas i tid. Mer kunskap om elanvändningen leder till bättre åtgärdsbeslut

• Utbyte av styrsystem för en mer energieffektiv styrning av torkningsprocessen

• Förbättrad logistik på timmerplan och i färdigvarulager genom lagerhanteringssystem

• Ökat samarbete med transportörer för effektivare logistik

• Använda diesel med inblandning av förnybara bränslen, t ex HVO, i våra arbetsmaskiner

Charlotte

Thedéen

Hållbarhetsdirektör

tel: +4687050322

mobil: +46703445429

E-post

Besöksadress:

Gårdsvägen 18
Solna


Postadress:

Setra Group

Box 3027

16903

Solna