Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Produktion

Setras sågverk och förädlingsenheter är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. De högst prioriterade miljöfrågorna på våra enheter är energieffektivisering, buller och resurseffektivitet.

Till största delen självförsörjande på energi

Det finns flera moment i sågverksprocessen som drar mycket energi. Den enskilt största energiåtgången sker vid torkning av virke. Av Setras totala energianvändning, som under 2016 uppgick till 668 GWh, svarade värmeenergin för 76 procent. Denna värmeenergi produceras till 99 procent med förnybara bränslen, främst bark, från den egna produktionen. Användningen av fossilt bränsle för värmeproduktion uppgick till mindre än en procent, dieselolja används främst vid uppstart av pannorna.

20 procent mindre el till år 2020

Setras övergripande mål är att minska elenergianvändningen med 20 procent till år 2020 jämfört med basåret 2010. Elförbrukningen, som räknas per producerad kubikmeter sågad vara, har minskat med 6,4 procent under perioden 2010-2016. Fram till år 2020 är målet även att dieselförbrukningen i truckar och arbetsmaskiner ska minska med 15 procent per kubikmeter sågad vara. Minskningen mellan 2010 och 2016 var 10 procent.

Vi arbetar för att minska buller

Myndigheternas ökade fokus på buller i samhället har lett till att kraven på Setras anläggningar höjts. Sågverk och hyvlerier ligger ofta i närheten av samhällen och i takt med att orterna växer har nya bostäder byggts allt närmare verksamheten. Sågverksområden är ofta stora och mycket av verksamheten sker utomhus. För att minska bullerspridningen till närboenden krävs en rad bullerdämpande åtgärder. Idag pågår arbete vid flera av Setras anläggningar för att minska bullerstörningarna. Som exempel kan nämnas Malå, där de mest bullerstörande komponenterna har isolerats, och Heby, där en bullervall byggs som skydd för närmsta grannarna.

Optimalt utnyttjande av råvara

Att utnyttja timmerråvaran optimalt är en central fråga för Setra, både ur ett lönsamhetsoch ett hållbarhetsperspektiv. Inköp av timmer svarar för cirka 50 procent av Setras totala kostnader. Värdet av varje stock optimeras och vi eftersträvar ett högt sågutbyte, det vill säga en hög volym sågad vara i förhållande till volym använd råvara. Vissa av Setras sågverk har specialiserat sig på att såga klentimmer medan andra sågar grövre dimensioner, enheterna kan därför inte rakt av jämföras med varandra. Sågutbytet påverkas förutom av stockens dimension också av sågteknik och hur man väljer att såga stocken till brädor och plank utifrån slutprodukternas ekonomiska värde. Det genomsnittliga sågutbytet för Setras nio sågverk uppgick för 2016 till 50,2 (49,6) procent.