Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

En hållbar värld

Setras hållbarhetspolicy tar avstamp i de hållbarhetsaspekter som är mest väsentliga för vår verksamhet. Den är vår ledstjärna i arbetet för ett hållbart Setra.

Vår ambition är att hållbarhet ska genomsyra hela vår värdekedja. Och våra värderingar – engagemang, nytänkande och ansvar – ska vara styrande för hur vi uppför oss på ett hållbart och etiskt sätt i det dagliga arbetet. Vårt mål är att alla våra intressenter, såväl medarbetare som kunder, leverantörer, ägare och det samhälle vi verkar i, ska ha förtroende för oss och vår verksamhet.

Hållbarhet genomsyrar hela vår värdekedja

Hållbarhetspolicyn fokuserar på de frågor och områden där vi har en betydande påverkan, ett tydligt ansvar och en möjlighet att bidra, samt på de frågor som står särskilt högt på våra intressenters agenda. De fyra områden som vi identifierat som våra viktigaste är affärsetik, medarbetare, arbetsmiljö samt miljö och klimat.

Ur Setra hållbarhetspolicy

Setra förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår vision är en hållbar värld.

Hållbarhet innebär att vi i hela vår värdekedja verkar för ett ansvarsfullt företagande som främjar mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, miljöhänsyn och anti-korruption.

Våra värderingar – engagemang, nytänkande och ansvar – är styrande för hur vi uppför oss på ett hållbart och etiskt sätt i det dagliga arbetet. Vi följer lagar och bestämmelser som gäller för vår verksamhet. Vi arbetar med ständiga förbättringar och med tydliga mål som följs upp och redovisas.

Våra intressenter, såväl medarbetare som kunder, leverantörer, ägare och det samhälle vi verkar i, ska ha förtroende för Setra och vår verksamhet. Setra är transparent kring beslut och aktiviteter som har inverkan på ekonomi, miljö och samhälle. Vår kommunikation är öppen, tydlig och korrekt.

Våra fyra viktigaste hållbarhetsområden

Affärsetik 

Vi upprätthåller en hög etik i alla våra affärsrelationer. Vi bemöter våra kunder, leverantörer och samarbetspartners med ansvar och integritet. Vi konkurrerar på rättvisa villkor och vi har nolltolerans mot penningtvätt, mutor och andra former av konkurrensbegränsande påverkan. All finansiell information och hållbarhetsprestanda redovisas korrekt.

Medarbetare
Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Vi säkerställer att vi har rätt kompetens och ger alla möjlighet till utveckling. Alla medarbetare ansvarar för att beteenden och handlingar i vardagen följer Setras värderingar. Våra chefer och ledare är viktiga förebilder i detta arbete. Setra verkar för ökad jämställdhet och mångfald. Vi rekryterar och bemöter alla medarbetare utan att diskriminera eller särbehandla.

Arbetsmiljö 
Vår arbetsmiljö är säker, utvecklande och trivsam. Med arbetsmiljö avser vi både de fysiska och psykosociala förhållandena i arbetet. Vi arbetar systematiskt för att förebygga ohälsa och olycksfall och öka frisknärvaron. Medarbetare, skyddsombud och arbetsgivare samverkar för att främja hälsa och säkerhet. Setra har en nollvision för arbetsolyckor.

Miljö och klimat 
Vi tar hänsyn till vår påverkan på människor och miljö genom hela värdekedjan. Vi tillämpar försiktighetsprincipen vid förändringar i vår verksamhet och arbetar för att förebygga föroreningar. Vårt timmer kommer från ansvarsfullt brukade skogar och vår förädling sker på ett resurseffektivt sätt. Andra viktiga miljöaspekter i vår verksamhet är energiförbrukning och klimatpåverkan.

Charlotte

Thedéen

Hållbarhetsdirektör

tel: +4687050322

mobil: +46703445429

E-post

Besöksadress:

Gårdsvägen 18
Solna


Postadress:

Setra Group

Box 3027

16903

Solna