Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Samråd inför ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken  - Kastet Sågverk

Setra Trävaror AB avser ansöka om miljötillstånd för befintlig och utökad verksamhet vid sågverket i Kastet på fastigheterna Kastet 5:14, Kastet 5:8 samt Kastet 3:4. 

Ansökan omfattar sågverksamhet samt förädling av sågade varor. Den totala mängden sågad trävara som avses att produceras uppgår till maximalt 700 000 m3 per år varav 350 000 m3 av den sågade varan vidareförädlas. Momentan lagring av 70 000 m3 timmer och vattenbegjutning av timmer på land.

Ansökan omfattar även förbränning av biobränsle i en anläggning med en bränsleeffekt om max 45 MW. Verksamheten innebär även vattenverksamhet som omfattar utfyllnad i vatten samt bortledning av vatten för bevattning av timmer. Mängden vatten uppgår som mest till 250 000 m3 vatten per år.

I den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer att upprättas kommer miljökonsekvenserna av ansökt verksamhet att beskrivas. Miljöaspekter som kommer att behandlas i MKB:n är bland annat buller, utsläpp av dagvatten och bevattningsvatten samt utsläpp till luft från transporter och förbränningsanläggning. Den planerade verksamhetens potentiella risker, exempelvis för brand, kommer även att beskrivas inom ramen för MKB:n.

För att driva verksamheten krävs tillstånd enligt miljöbalken. Samrådet syftar till att informera och hämta in synpunkter inför arbetet med att ta fram tillståndsansökan. En redogörelse över samrådet kommer, tillsammans med MKB:n, att ingå som delar i den ansökan om tillstånd som Setra planerar att lämna in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län eller Mark- och miljödomstolen i Östersund där verksamheten ska prövas.

Hela samrådsunderlaget finns som bilaga ovan.

Önskar du ytterligare information om miljöansökan och verksamheten, vänligen kontakta:

Anna-Lena Olsson
anna-lena.olsson@wescon.se
Telefon: 070-693 35 48

Synpunkter på ansökan ska vara ingivna senast den 15 juli 2021.


Publicerad: 2021-07-08