Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2011-10-01

FSC och PEFC

Idag finns det två olika system för certifiering av skog och skogsprodukter, FSC och PEFC. För skogsbruk är det en skogsbrukscertifiering som gäller och för produktionsenheter som sågverk och hyvlerier handlar det om spårbarhetscertifiering. SetraNews har tittat närmare på systemen och hur det ser ut på marknaden för certifierade produkter.

 

Bakgrunden till skogsbrukscertifiering var från början att förhindra den kraftiga avskogningen i tropikerna. Certifieringen skulle garantera att virke inte kom från ett miljöhotat område. I dag certifieras även skog i de industrialiserade länderna där FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är de två ledande systemen i världen. Båda granskar och ställer krav på skogsskötseln med hänsyn till miljö, sociala aspekter, ekonomi och produktion.

I Sverige har vi vår nationella skogsvårdslagstiftning som säkrar både biologisk mångfald och god virkesavkastning. Den gör att svenska skogsägare redan lever upp till de flesta av de standardkrav som ställs vid en certifiering.

Traditionellt sett är FSC vanligare hos större skogsägare medan PEFC används mer i det småskaliga skogsbruket. Setra har av bland annat historiska skäl valt att ansluta sig till båda systemen.

Industrins ansvar är att säkerställa att råvara som är certifierad i slutändan når kunden. För Setras del innebär certifieringen att det oberoende inspektionsbolaget SGS Sweden årligen kontrollerar verksamheten för att säkerställa att certifierade produkter hanteras enligt gällande standard. För den kund som köper FSC eller PEFC från Setra framgår det av både faktura och transportdokument att så är fallet. Setras certifikatnummer för respektive system anges då på dokumenten. Varje produktionsenhet måste hela tiden hålla koll på inköpt certifierad råvara och såld färdigvara så att inte överförsäljning sker.

De båda systemen har fler likheter än skillnader, men det går inte att sälja råvara från PEFC-certifierat skogsbruk som FSC eller vice versa.

Exportmarknaden ställer högre krav på certifiering
Idag är alla Setras produktionsenheter spårbarhetscertifierade enligt både FSC och PEFC. Andelen råvara som Setra köpte från skogsareal certifierad enligt något av de två certifieringssystemen uppgick 2010 till ungefär hälften.

Kjell Eriksson är miljöchef på Setra och menar att systemet med certifiering är någonting positivt. Bland annat innebär det att företaget skickar en signal till marknaden och samhället att det stödjer utvecklingen av ett ansvarsfullt skogsbruk och en ökad användning av certifierade skogsprodukter, inte bara i Sverige utan även i resten av världen. Dessutom verkar Setra på marknader som har högre krav på certifiering än vad Sverige har.

– Därför måste vi kunna erbjuda certifierade pro dukter enligt något av systemen för att vara intressant som säljare.

Kjell vill gärna lyfta fram att Setras spårbarhetscertifiering innebär att all råvara som företaget köper måste uppfylla vissa krav när det gäller skogsskötsel.

Detta gäller alltså inte bara den del av den inköpta råvaran som är certifierad.

AssiDomän, som tillsammans med Mindab bildade Setra år 2003, var först i Sverige med införandet av FSC. Under senare år har antalet företag som anslutit sig till PEFC ökat och systemen har blir allt mer lika varandra.

– Vi har valt att certifiera oss mot både FSC och PEFC och har ett så kallat multisitecertifikat som omfattar alla våra produktionsenheter, berättar Kjell. Idag har vi tillgång till stora volymer certifierad råvara av båda slagen. Det innebär att vi inte har någon svårighet att leverera certifierade sågade eller hyvlade trävaror. Även limträbalkar kan förstås fås certifierade.

Efterfrågan på certifierat virke är ännu inte lika stor i Sverige som i många andra länder. Det beror bland annat på att svenska konsumenter har stort förtroende för det inhemska skogsbruket och därför inte bryr sig i lika hög grad om virket de köper är certifierat eller inte.

– När vi går till byggmarknaden för att köpa virke tar vi för givet att det är svenskt och att skogen det kommer ifrån har blivit skött på ett bra sätt. Mer skeptiska är konsumenterna när det gäller exotiska träslag, säger Kjell. Då vill de gärna att det ska vara certifierat.

Mer träbyggande ökar efterfrågan
Idag är det många företag som gått Setras väg och valt att vara dubbelcertifierade. Detta för att kunna möta efterfrågan och vara tillgängliga på hela marknaden för sågade trävaror. Dessutom är det en fördel att redan nu vara beredd inför den ökade efterfrågan många tror ska komma även från den svenska marknaden i takt med ett ökat träanvändande.

Text: Katarina Brandt