By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

En global marknad

Konsumtionen av barrträvara i världen uppgår till omkring 300 miljoner kubikmeter årligen. Den oerhörda volymen och alla flöden mellan kontinenter och världsdelar gör trävarumarknaden storskaligt global.

 

Utbvud och efterfrågan. Balansen mellan de båda är viktig. Med en exportandel på omkring 70 procent för sågade trävaror är den globala marknaden av stor betydelse för Setra. Även om en stor
del av de internationella flödena fortsättningsvis går till den europeiska marknaden ser vi en stadig ökning av volymen på marknader som Nordafrika, Mellanöstern, USA och Kina. Eftersom marknaden mer och mer globaliserats påverkar flödet och konsumtionen i allra högsta grad utvecklingen i våra närmarknader. 

På den globala spelplanen har saker och ting förändrats om vi ser till de senaste åren. Framför allt genom den stadiga tillväxten av träkonsumtion i Kina. Kina har fördubblat sin andel av världsmarknaden under de senaste sju åren. I dag är landet världens näst största marknad med en årlig konsumtion som ligger på omkring 50 miljoner kubikmeter barrträvaror (USA är den största med en årlig konsumtion på 75 miljoner kubikmeter). En sådan utveckling ger kedjeeffekter. Ta en titt på världskartan till höger. Där ser du flödena av barrträvara. Om ett flöde sjunker och ett annat ökar. Vad tror du händer då?

Förändrade flöden
Med förändringar rubbas förutsättningar. Utöver Kinas starka utvecklingskurva finns det fler tendenser. Flödenas omfång skiftar. En jätteaktör som USA håller på att återhämta sig och importbehovet från Europa kan eventuellt öka. Byggnationen i Japan, som tidigare varit stark, är nu vikande. I Kanada, som dominerat exporten till Kina tillsammans med Ryssland, förväntas produktionen minska bland annat på grund av problem med skalbaggar (mountain pine beetle). 

Dessutom förväntas den globala konstruktionssektorn öka fram till 2018, mycket tack vare just tillväxten i Kina och återhämtningen i USA. Förändringar och aspekter som ovan har en påverkan
på samtliga aktörer. Oavsett om man är aktiv på alla marknader eller inte. Den globala aspekten blir allt mer tydlig i branschen. Något som inte ser ut att mattas på sikt.

Nya marknader som föds
Det finns många parametrar som ligger bakom hur en marknad dels föds, dels utvecklas. Den generella ekonomiska och politiska utvecklingen i landet och/eller regionen är naturligtvis en viktig faktor. Men även demografin har betydelse. En ung och växande befolkning driver nybyggnation. Ta Japan som ett exempel. Där är trenden den motsatta. En skattehöjning på bostadsbyggande som infördes i april 2014 har fått stor negativ effekt på orderingången av trähus. Medelåldern också är hög, vilket även sätter avtryck vad gäller antal nybyggnationer som minskar. Jämför det med exempelvis USA som genom en hög immigrationstakt har en mycket mer fördelaktig ålderskurva och därmed en mer positiv prognos för bostadsbyggande i framtiden.

Viktigt för hur en marknad utvecklar sig är även den egna råvarutillgången. Är marknaden självförsörjande eller inte? Är de i ett behov av import? En faktor handlar även om konstruktionskultur och relationen till trä som material. Vad säger traditionen och har den förändrats?

Från underutbud till överutbud
Jag ser positivt på marknaden och möjligheterna för trä. Behovet av nybyggnationen kommer förmodligen att växa och miljö- och klimataspekter som tas vid val av material blir viktigare. Där har trä en stor fördel. Men det är väldigt intressant att följa och vara med om utvecklingen. Prognoser och tendenser behöver inte alltid stämma fullt ut.

Men låt oss säga att USA:s återhämtning går snabbare än väntat. Kan de kanadensiska sågverken försörja USA? Kommer USA behöva importera från Europa? Kommer Kanada att minska exporten till Kina? Hur ska Kina i sådana fall kompensera bortfallet? När den balansen förflyttar sig. När efterfrågan och utbudet förskjuts. Det är då vi får en stor påverkan, direkt och indirekt, på flödena som håller uppe träkonsumtionen världen över. Det är då spelreglerna för den globala marknaden förändras.

Text: Olle Berg

Publicerad: 2015-05-01