By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2016-10-01

Försiktig optimism inför hösten

Det är alltid svårt att försöka bilda sig en uppfattning om hur den inter nationella handeln med trävaror ska utvecklas under höstmånaderna. Under den varma sommarperioden, med semestertider i stora delar av Europa och även i Asien och Mellanöstern, är aktiviteterna på marknaden lägre. Ur ett globalt perspektiv ser dock läget försiktigt optimistiskt ut inför hösten.

FÖR DE EUROPEISKA marknaderna ser utvecklingen för sågade trävaror fortsatt stabil ut med Storbritannien och Tyskland som de främsta motorerna. Det råder dock fortsatt osäkerhet kring den eventuella effekt som brexit kan ge, först och främst i Storbritannien, men även om det negativt kommer att påverka andra marknader i Europa.
Hittills har vi inte sett någon vikande trend vad gäller träkonsumtion på grund av brexit. Däremot påverkas marknadspriserna för svensk export till Storbritannien negativt av den utveckling det brittiska pundet tagit sedan omröstningen. Men eftersom euron samtidigt påverkats i den andra riktningen har det lett till en bättre prisbild för svenskt trä på övriga europeiska marknader.

Asien driver på
Asien med Kina i spetsen fortsätter att driva den globala trävarumarknaden. För Setras del har den kinesiska marknaden vuxit explosionsartat under de tre senaste åren och Kina har idag utvecklats till en av Setras största exportmarknader.
Tittar vi framåt på den kinesiska marknaden ser vi en fortsatt hög efterfrågan i den tillverkande industrin under hösten och orderingången är stabil. Vi förväntar oss dock en viss avmattning under fjärde kvartalet då vi bedömer att lagernivåerna generellt ligger över de normala, framförallt i importörsledet.
Den japanska marknaden uppvisar en fortsatt god efterfrågan. Det råder en stabil aktivitet gällande nybyggnation och lagerbalansen är god på de fl esta produkt områdena.
Marknaderna i Nordafrika och Mellanöstern präglas fortfarande av en viss osäkerhet. Speciellt i Egypten där det egyptiska pundet tappat rejält i värde i förhållande till den amerikanska dollarn. Detta har lett till en viss pris turbulens vilket i sin tur försvårar nya affärer innan marknaden hittat sin nya nivå. Övriga marknader i området, med undantag för Libyen och Yemen där det råder regelrätt krig, fungerar för närvarande relativt bra. I dagsläget är det för tidigt att bedöma hur den rådande osäkerheten kommer att påverka marknaderna i området.

USA ökar byggandet
Den amerikanska marknaden visar stadigt ökad nybyggnation. Nuvarande takt pekar på cirka 1,2 miljoner nybyggda enheter per år. Priserna på trävaror har förbättrats något de senaste månaderna och dollarutvecklingen gör det något mer intressant att skeppa till den amerikanska marknaden. Volymerna från svenska producenter kommer med all sannolikhet att vara större under 2016 än föregående år, men utan att komma i närheten av de volymer som skeppades regelbundet innan fi nanskrisen 2007.
Ur ett globalt perspektiv är träkonsumtionen stabil och svensk träindustri kan nog se hösten an med en försiktig optimism.