By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

Certifieringar som säkerställer kompetens

Ett certifikat är en garanti för att verksamheten uppfyller vissa krav. Tre certifikat som Setra använder sig av är FSC, PEFC och ISO 14001. Men vad står de för egentligen? Setra träskola förklarar.

I Svenska Akademiens Ordbok står det att ett certifikat är ett "intyg om en viss uppnådd kompetens". Ordet härleds till det latinska certus, som betyder säker.

Och precis så är det. De certifieringar som Setra har finns för att alla intressenter ska kunna känna sig säkra på att företaget uppfyller vissa krav, som att till exempel råvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och att miljöarbetet håller en viss nivå.

Setra använder sig av FSC® och PEFCTM, som är certifieringar för ett ansvarsfullt skogsbruk, och ISO 14001, som är en certifiering som styr hur företaget jobbar med, och förbättrar, sin miljöprestanda.

– Den miljö man pratar om i ISO 14001 är den yttre miljön, exempelvis hur våra utsläpp ser ut, vilken sorts bränsle vi använder och hur miljövänliga de produkter vi använder i verksamheten är, säger Tommy Kronholm, som arbetar med verksamhetssystem på Setra.

För att bli certifierad enligt ISO 14001 krävs att företaget kartlägger sina viktigaste miljöfrågor, tar fram rutiner och handlingsplaner för hur man jobbar med dem och att man systematiskt arbetar mot förbättringar, det vill säga för att minska sin miljöpåverkan. Det kan handla om att göra energikartläggningar för att hitta rätt åtgärder eller att visa att man har koll på riskerna med de olika kemikalier som används i verksamheten.

– ISO 14001 ger oss ett regelverk att luta oss mot. Det ställs höga krav, vilket är en trygghet både för oss i organisationen och våra kunder. I den senaste standarden infördes till exempel krav på att miljöfrågorna ska involvera också högsta ledningen, vilket ger dem ännu större tyngd, säger Tommy Kronholm

– Certifieringen innebär också att vi varje år blir granskade av en oberoende, ackrediterad aktör. Det är alltid nyttigt, och ger en större trovärdighet, att få en utomstående blick på verksamheten, säger Tommy Kronholm.

Certifieringar för skogsbruk

FSC och PEFC är mer inriktade på skogen och råvaran, samt spårbarhet mellan skogen och den färdiga produkten. Båda standarderna kräver att skogen brukas på ett sätt som tar hänsyn till såväl miljön som sociala förhållanden. De färdiga produkterna får också en märkning, vilket ger en tydlighet inför konsumenterna.

– Certifieringarna garanterar bland annat att råvaran vi använder inte kommer från skog som är illegalt avverkade eller från en nyckelbiotop. I dagsläget är ungefär 40 procent av våra trävaror certifierade, vilket täcker den efterfrågan som våra kunder har. Övriga varor är kontrollerade enligt ett antal kriterier som vi satt upp, som att råvaran ska komma från legalt skogsbruk, säger Charlotte Thedéen, hållbarhetsdirektör på Setra.

Anledningen till att man valt att använda både FSC och PEFC är att certifieringarna, i alla fall tidigare, delvis använts av olika aktörer.

– Det har funnits en tradition av att mindre, privata skogsägare låtit PEFC­ certifiera sitt skogsbruk, medan större skogsägare valt FSC. FSC har dock över åren förenklat sina regler, vilket gör att det är en certifiering också för mindre skogsägare. Så nuförtiden är många skogsägare dubbelcertifierade, säger Charlotte Thedéen.

Text: Anna MatzingerPublicerad: 2019-01-08

Tommy Kronholm arbetar med verksamhetssystem på Setra.ISO 14001

ISO är en förkortning för Internationella Standardiseringsorganisationen. Organisationen har utfärdat en rad standarder som ska garantera olika ledningssystem i företag och organisationer. ISO 14001 är en standard för miljöledning, som innebär att företag för att bli certifierade bland annat ska göra en livscykelanalys och mäta samt rapportera sina västhusgasutsläpp. PEFC

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, som är en internationell, ideell organisation. Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas.FSC

FSC-certifieringarna utfärdas av Forest Stewardship Council, som är en internationell medlemsorganisation. Bland medlemmarna finns stora organisationer som WWF och Greenpeace.
FSC verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.