By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2018-11-27

Den hållbara vägen

Att jobba hållbart innebär, självklart, att driva en verksamhet med så låg påverkan på klimatet som möjligt. Men det betyder också att arbeta för maximal säkerhet för alla medarbetare, en god affärsetik och, inte minst, en sund ekonomi i företaget. Setras hållbarhetsarbete spänner över många områden och är under ständig utveckling – redan i höst drar flera viktiga projekt igång.

SÄG HÅLLBARHET OCH de flesta tänker på miljön. Ett hållbart företag strävar efter bland annat minskade utsläpp och lägre användning av fossila bränslen. Men i ett ansvarsfullt företagande ingår också sådant som att arbeta mot korruption, att sträva efter en säker arbetsmiljö och att bedriva en verksamhet som vilar på en sund ekonomi.

– Om man ska sammanfatta det hela så kan man säga att Setras hållbarhetsarbete utgår ifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga hänsyn. Hela vår affär ska vara hållbar, säger Charlotte Thedéen, hållbarhetsdirektör på Setra.

Att hela affären ska vara hållbar innebär att Setra tar ansvar för sin påverkan på både miljö och människor genom hela värdekedjan, från skog till slutprodukt.

– Det övergripande målet är att minska våra negativa avtryck och att öka värdet och de positiva effekterna av vår verksamhet. Det är ett stort arbete som aldrig blir klart, inte minst eftersom vår verksamhet ständigt utvecklas och förutsättningarna i omvärlden förändras. Men det är tacksamt att verka i en bransch som på många sätt är en del av lösningen på de klimatutmaningar som världen står inför, och som vi vet kan bidra till många förbättringar, säger Charlotte Thedéen.

Viktig energikartläggning

Hållbarhetsarbetet spänner över många områden och för att kunna prioritera och välja ut de viktigaste fokusområdena jobbar Setra med en ständigt pågående intressentdialog. Det betyder att man kontinuerligt pratar med sina ägare, kunder och medarbetare, om vad som är viktigast för dem när det gäller hållbarhetsarbete.

En ordentlig omvärldsanalys är också ett viktigt redskap för att hitta de mest relevanta hållbarhetsprojekten.

– Vi följer vad som händer i samhället och världen runtomkring oss, eftersom det är viktigt för oss att ligga i framkant när det gäller hållbarhetsarbetet. Ibland påverkas vi också direkt av vad som pågår i samhället, som till exempel när det kommer nya regleringar, säger Charlotte Thedéen.

En sådan regeländring är lagen om energikartläggning, som kom 2014. Den innebär att stora företag systematiskt måste gå igenom energiförbrukning på varje enhet, och lista åtgärder som kan vidtas för att minska energiförbrukningen. Effektivitetsåtgärderna rapporteras sedan in till Energimyndigheten.
– Kartläggningen är ett stort arbete och kommer att ta totalt ungefär fyra år att genomföra. Den tar stora resurser i anspråk och kommer att ge oss en mycket bra förståelse för hur vår energiförbrukning verkligen ser ut och hur vi kan jobba för att minska den, säger Charlotte Thedéen.

Eftersom Setras verksamhet är el­intensiv, är det också viktigt att den el som måste användas kommer från förnybara källor.
– Idag är all el vi köper in förnybar och värmeförbrukningen baseras till över 99 procent på biobränslen, säger Charlotte Thedéen. En annan stor del av Setras totala klimatpåverkan är transporterna.


– Transporterna står för ungefär 70 procent av våra utsläpp. Våra transportörer arbetar med att så långt som möjligt gå med fulla laster och aldrig ha tomma returer. Vi för en dialog med våra avtalspartners på timmerleverantörs- och transportsidan och de arbetar kontinuerligt för att öka andelen förnybart i tanken. 65 procent av våra varor exporteras och mycket transporteras sjövägen, som efter tåg är det miljövänligaste sättet för varutransporter, säger Charlotte Thedéen.

Hållbart skogsbruk

När Setra väljer sina fokusområden för hållbarhetsarbetet jobbar man utifrån devisen att det ska ske där "Setra har en betydande påverkan, ett tydligt ansvar och möjlighet att bidra". Det gör självklart att råvaran, alltså själva skogen, spelar en stor roll.

– Att vår råvara kommer från ett håll­bart skogsbruk är en väsentlig del av vårt hållbarhetsarbete. Idag är ungefär 40 procent av vår råvara certifierad enligt PEFCTM och uppfyller FSC®standard. Resten av råvaran är kontrollerad enligt fem kriterier, bland annat att den ska komma från legalt skogsbruk och att leverantören inte avverkat i nyckelbiotoper. Våra kunder kan känna sig säkra på att vi bara använder råvara från ett ansvarsfullt skogsbruk, säger Charlotte Thedéen.

Att verka för en ökad användning av träprodukter, till exempel genom ett ökat trähusbyggande, är också en viktig del av Setras hållbarhetsarbete.

– Varje kubikmeter sågat trä binder motsvarande 800 kilo koldioxid. Det säger kanske inte så mycket i sig, men om jag drar parallellen att vår försäljningsvolym förra året motsvarade växthusutsläppen för ungefär 123 000 svenskar är det kanske lättare att förankra siffrorna i verkligheten, säger Charlotte Thedéen.

– Regeringen hade med en uttalad ambition om ett ökat träbyggande i sin regeringsförklaring och många kommuner jobbar aktivt för att fler hus i trä ska byggas. Det är en resa som Setra givetvis vill vara med på, säger Charlotte Thedéen.

Säkerhet och affärsetik

Två andra hållbarhetsområden som är väldigt viktiga är säkerhet och affärsetik.
– En nolltolerans mot olyckor är en självklarhet. Vi har under lång tid arbetat med att införa skalskydd, det vill säga inhägnader av såglinjer, transportörer och andra rörliga delar som är riskfyllda att komma nära. Vi har också infört obligatoriska arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar för alla anställda och entreprenörer.

I vår verksamhet strävar vi efter att systematiskt förbättra våra resultat. En viktig del i det är vår mötesstruktur, med så kallade pulsmöten, där vi dagligen följer upp våra mål och förbättrar oss utifrån avvikelser. Överst på agendan på varje pulsmöte ligger säkerheten, säger Charlotte Thedéen. Hållbarhetsarbetet och hur det kommuniceras, är också en viktig del i att attrahera nya medarbetare.

– Många medarbetare som söker sig till oss värdesätter vårt hållbarhetsarbete högt. Det finns ett intresse för att jobba på ett företag som arbetar på ett ansvarsfullt sätt. Och det är viktigt för vår kompetens­försörjning, inte minst eftersom vi måste rekrytera medarbetare på alla håll i landet, också där det kanske är hård konkurrens om kompetensen, säger Charlotte Thedéen.

Setra finns på många olika marknader runt om i världen, vilket ställer krav på ett affärsetiskt arbete på alla nivåer.
– Vi har tidigare tagit fram riktlinjer och utbildat våra medarbetare i affärsetik. Vi behöver fortsätta den dialogen. Under våren gjordes en kartläggning av vilka affärsetiska risker vi ser inom Setra, där många av riskerna är incidenter eller situationer som våra medarbetare har stött på. Vi har samlat dessa i en så kallad vitbok och håller nu på att ta fram en e-learning på området, så att alla berörda medarbetare ska kunna ta del av materialet, säger Charlotte Thedéen

Vad tänker du själv kring ditt jobb med hållbarhet?
–  Jag tycker att det är fantastiskt att få jobba med de här frågorna! Det är roligt och väldigt omväxlande. Ibland när man ser vilka utmaningar världen står inför kan det kännas övermäktigt. Men för det mesta känner jag att vi i Sverige, och på Setra, verkligen kan bidra till att göra skillnad. Vi må vara små i sammanhanget, men vi har alla möjligheter att föregå med gott exempel. Det är ett väldigt viktigt arbete, säger Charlotte Thedéen.
"Det är tacksamt att verka i en bransch som på många sätt är en del av lösningen på de klimatutmaningar som världen står inför"

Agenda 2030

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle beslutat av FN och syftet är att till år 2030 bland annat avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

Det finns många fördelar med att vara en industri som är en del av lösningen till klimatutmaningarna.

Setra vill aktivt arbeta mot målen i Agenda 2030 och det finns en intern arbetsgrupp som ser över hur Setra kan jobba för att bidra till att målen nås.
Sågspån blir bioolja

En del av Setras hållbarhetssatsning är tillverkning av pyrolysolja.
Läs mer >>