Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Klimatpåverkan

"Beräkningar visar att trä binder motsvarande 800 kg koldioxid per kubik sågad vara. Koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv, det vill säga från plantering till transport till genomsnittskund i Sverige, är samtidigt 28 kg. Att använda trä för byggande och boende ger en inlåsningseffekt på 772 kg koldioxid per kubikmeter sågad vara."

Källa: Setras Hållbarhetsredovisning 2020

Huvuddelen av Setras växthusgasutsläpp har sitt ursprung i transportledet. Men trä binder kol och nyttan med att använda trä för byggande och boende överstiger med råge produkternas utsläpp ur ett livscykelperspektiv.

Växthusgaser

Setra arbetar på flera sätt för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett viktigt område är att effektivisera energianvändningen i den egna verksamheten. Ett annat är att effektivisera våra transporter, timmertransporter till anläggningarna och transporter av  trävaror och bioprodukter till kunderna. Vi vill även med vår försäljning bidra till ökad träanvändning.

Mål att minska elförbrukning med 20%

Genom att ersätta byggmaterial som till exempel stål och betong med trä sker en lagring av kol istället för utsläpp av koldioxid. Setras utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten stod 2020 för 4,3 procent av de totala utsläppen. Elanvändningen stod för 0,1 procent.

Setras mål är att minska elförbrukningen med 20 procent och dieselförbrukningen med 15 procent mätt per kubikmeter sågad vara fram till år 2020, med 2011 som basår. Det innebär en minskning med cirka 6 kilo koldioxid per kubikmeter sågad vara. Fram till och med 2018 hade de specifika utsläppen minskat med 23 kilo. Den i särklass viktigaste åtgärden för att minska utsläppen har varit att köpa in förnybar el. Under 2019 tar vi fram en plan för hur Setras verksamhet ska bli koldioxidneutral.

Smarta logistiklösningar minskar utsläpp

Utsläppen i transportledet svarade för 95,6 procent av de totala utsläppen 2020. Genom att öka andelen tågtransporter av timmer till sågverken, ställa krav vid transportupphandlingar och välja smarta logistiklösningar kan utsläppen minskas. Setra för en dialog med våra viktigaste transportörer, bland annat i syfte att utveckla samarbetet inom klimatområdet. Vi har även reviderat våra riktlinjer för tjänstebilar och skärpt kraven på emissioner vid inköp av nya bilar.

Detta gör vi för att minska klimatutsläpp

Målet för minskade klimatutsläpp kan nås genom följande aktiviteter:

• Fortsätta effektivisera vår energianvändning och säkerställa en hög tillgänglighet i produktionen.

• Byta dieseldrivna truckar och arbetsmaskiner mot eldrivna.

• Öka användningen av förnybara drivmedel.

• Möjliggöra tågtransport för såväl timmer som färdiga produkter.

• Delta i utvecklingen av förnybara drivmedel, till exempel genom en satsning på pyrolysbränsle.

• Utveckla dialogen och ställa krav på transportörernas val av drivmedel och hur de arbetar för att optimera fyllnadsgrad och ruttplanering.

• Utveckla dialogen med timmerleverantörerna hur de arbetar för att minska sina utsläpp.