Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Råvara

Råvaran i Setras produktion utgörs av gran och tall som vidareförädlas till olika träprodukter på våra sågverk och förädlingsenheter.

Allt timmer kommer från ansvarsfullt brukade skogar och uppfyller krav på kontrollerad råvara.

Vi äger ingen egen skog

Setra äger ingen skog utan köper in allt sågtimmer. Den totala inköpsvolymen 2020 uppgick till 3,46 miljoner kubikmeter varav 52 procent utgjordes av tall och 48 procent av gran.

Setra har ingen egen skog utan köper in allt sågtimmer. Mer än 99 procent av vår råvara kommer från Sverige och resterande volym importeras från Norge. Setras ägare Sveaskog och Mellanskog står för en stor del av timmervolymen och vi har ett 15-tal leverantörer totalt.

Upptagningsområden

Timret har ofta ett lokalt eller regionalt ursprung. Vårt upptagningsområde är normalt inom en radie på cirka 10 mil från sågverket.

Setra köper allt timmer inklusive avverkning och leverans till våra enheter. Huvuddelen av timmertransporterna går med bil. Några anläggningar har egna järnvägsspår och under 2020 tog Setra emot drygt 4 procent av timmervolymen med tågtransport. Vi hoppas kunna öka andelen tågleveranser i framtiden.

Råvara från ansvarsfullt brukade skogar

En av Setras absolut viktigaste hållbarhetsaspekter är att råvaran kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Vid avverkningen innebär ett ansvarsfullt skogsbruk att man tar naturhänsyn och att skogar och naturområden med höga bevarandevärden undantas.

Det viktiga är att det skyddsvärda bevaras i skogen och inte levereras som timmer till Setras sågverk. Det timmer som Setra köper in är antingen certifierat eller kontrollerat enligt FSC® och PEFC, världens största skogscertifieringssystem med standarder för skogsbruk och spårbarhet (Chain-of-Custody).

Setras sågverk och förädlingsenheter är certifierade enligt PEFC och FSC Chain-of-custodystandarder och enligt FSCs standard för Controlled Wood. Med en Chain-of-custodycertifiering kan företaget visa att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och har ett kontrollerat ursprung, den är länken mellan det certifierade skogsbruket och den certifierade slutprodukten.

Det timmer som inte är certifierat är kontrollerat och uppfyller kraven enligt FSC Controlled Wood och PEFC Controlled Sources. Det uppfyller också kraven i den europeiska timmerförordningen. 

Fem grundläggande kriterier för Setras virke

Minimikraven för allt timmer som levereras til Setra är att ursprunget är spårbart och uppfyller fem grundläggande kriterier. Certifierade leverantörer kontrollerar själva att timret uppfyller kraven. Setra tar inte emot:

  • Olagligt avverkat virke.
  • Virke från skogar med allvarliga sociala konflikter.
  • Virke från skyddsvärda skogar.
  • Virke från avverkningar som hotar höga naturvärden.
  • Virke från skogar med genmodifierade trädslag.

Setras råvarupolicy

All råvara som Setra köper in uppfyller Setras råvarupolicy med krav på ansvarsfullt skogsbruk. Setra erbjuder även FSC- och PEFC-certifierade produkter för kunder med ytterligare krav på hållbarhet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?