Integritetspolicy

Setra integritetspolicy

Setra Group AB (nedan "Setra" eller "vi") är måna om att skydda din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du använder vår webbplats och våra tjänster. Den här integritetspolicyn ("Integritetspolicy") informerar och förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder den här webbplatsen och våra tjänster. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter.


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder, e-postadresser och IP-nummer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

Personuppgiftsansvarig

Beroende på vilket bolag inom vår koncern som behandlar dina personuppgifter blir det bolaget personuppgiftsansvarigt. För behandlingar av dina personuppgifter inom Setras koncern är följande ansvariga:

Setra Group AB, org.nr 556034-8483, Box 4040, 169 04 Solna, nås enklast via e-post på integritet@setragroup.com;

Setra Trävaror AB, org.nr. 556035-2196, Box 4001, 169 04 Solna, nås enklast via e-post på integritet@setragroup.com.


Typ av personuppgifter, ändamål samt rättslig grund för behandlingen av personuppgifter


Information om personuppgiftshantering till kunder och leverantörer

Setra samlar in uppgifter som företagsnamn, adress, namn på kontaktperson, e-postadress, telefonnummer. Vi behandlar dina personuppgifter i dessa fall för att kunna fullgöra avtal med er som är den rättsliga grunden för denna behandling.

Vidare kan vi använda personuppgifterna för att elektroniskt eller fysiskt kunna skicka marknadsföring som nyhetsbrev, kundtidningar etc. eller för att utföra kunduppföljning. Detta gör vi på basis av den rättsliga grunden berättigat intresse.

Information om personuppgiftshantering till kandidater i rekryteringsprocesser

De personuppgifter vi behandlar om kandidater utgår från de uppgifter som kandidaten själv lämnat till Setra via vår webbtjänst eller genom direktkontakt med någon ur Setras personal. Det kan vara personuppgifter som bland annat namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildning, arbetslivserfarenhet, resultat från tester eller uppgifter från referenser och bakgrundskontroll.

Detta gör vi på basis av den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse av att ha möjlighet att kontakta kandidater som visat intresse för att jobba hos oss. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig genom att kontakta oss på e-postadress integritet@setragroup.com.

Till vilka skickar vi personuppgifterna?

Setra kommer inte att sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part med undantag för vad som är nödvändigt för utförande och tillhandahållande av tjänsten, till exempel leverantörer av teknisk support, drift av IT-system. I de fall Setra lämnar över uppgifter till underleverantörer så vidtas åtgärder för att personuppgifter fortsatt är skyddade enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part. Vi kan komma att samarbeta med leverantörer eller andra bolag inom vår koncern utanför EU/EES vilket innebär att dina personuppgifter kan behandlas utanför EU/EES.

För det fall att vi väljer att samarbeta med en leverantör eller ett bolag inom vår koncern utanför EU/EES kommer vi att se till att det antingen är ett land EU-kommissionen har beslutat säkerhetsställer en adekvat skyddsnivå, att behandlingen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, att vi ingått ett bindande avtal baserat på EU:s standardklausuler eller, om leverantören befinner sig i USA, att leverantören anslutit sig till Privacy Shield.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Setra sparar inte personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har som individ rätt, en gång per kalenderår, få utdrag med information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. Dessa rättigheter är dock inte absoluta och det finns situationer när vi trots din begäran måste spara uppgifterna, till exempel om det finns en rättslig förpliktelse (såsom bokföringsskyldighet) som innebär att vi måste spara personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser behandling med basis av vårt berättigade intresse. Dessa kan vara marknadsföringsaktiviteter, t.ex. våra utskick av nyhetsbrev med information om Setras tjänster. Invändningen skickas till nedan angiven adress.

Om du har några frågor angående vår hantering av personuppgifter så ber vi dig kontakta Setra via e-postadress integritet@setragroup.com. Skulle du inte vara nöjd kan du även kontakta svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.


Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?