Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Om pyrolysanläggningen

Om pyrolysanläggningen

Sågspån från Setras sågverk i Kastet används som råvara för att producera en pyrolysolja som sedan utgör en förnybar råvara vid framställning av biodrivmedel vid Preems raffinaderi i Lysekil.

Sommaren 2019 bemannades byggprojektet, och under sommaren och hösten 2019 fokuserade projektet på upphandling och projektering. Som leverantör av pyrolysanläggningen valdes Technip FMC med teknologi från holländska BTG-BTL, leverantör av spånhanteringssystemet är Procero, ett svenskt företag baserat i Örnsköldsvik.

Det första spadtaget togs den 23 mars 2020, under våren och sommaren skedde förberedande markarbeten så som gjutning av bottenplattor och förberedande av anslutningar.

Montage av pyrolysanläggning och annan utrustning startade under våren 2021, och följdes av bygget av kontors- och verkstadsutrymmen. Anläggningen togs i drift under hösten och den 7 december 2021 invigdes fabriken.


Processbeskrivning

Såg- och kutterspån matas via ett slutet transportsystem till ett lager. Från lagret leds spånet till en tork där det torkas till cirka 5 procents fukthalt. Torkningen sker med luft som värmts med ånga från processen. Den årliga spånförbrukningen är drygt 80 000 ton.

Från torken leds spånet via ett mellanlager till pyrolysreaktorn. I reaktorn sker en snabb upphettning av spånet, till cirka 500 grader Celcius och utan tillgång till syre, varvid en pyrolysgas bildas. Koksen, den icke-flyktiga delen av bränslet, avskiljs ur pyrolysgasen och förbränns i en förbränningskammare, medan resterande gas leds till en kondensor.

Rökgaserna från förbränningen nyttjas för produktion av ånga. En del av den producerade ångan används för att förvärma luften till spåntorken och överskottet leds till sågverket och används i virkestorkarna. Rökgaserna från förbränningen renas i en stoftavskiljare innan de leds vidare till skorstenen.

I kondensorn kyls pyrolysgasen till bioolja. Biooljan renas innan den pumpas vidare till lagertanken. De icke-kondenserbara gaserna förbränns tillsammans med koksen i förbränningskammaren.

Den totala årsproduktion av pyrolysolja uppgår till cirka 25 000 ton.

Pyrolysoljan

Pyrolysoljan är en mörkbrun vätska med en stark och lite rökig doft, produkten har ett lågt pH-värde. Enligt CLP-förordningen, som innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter, är den varken klassad som brand- eller miljöfarlig.  

Pyrolysoljan kan ersätta fossil olja och till exempel användas i värmepannor i energibranschen och inom industrin. Den kan användas som råvara i kemikalietillverkning, eller som i fallet Pyrocell, användas för att producera biodrivmedel, vilket blir ett betydelsefullt bidrag i omställningen till en fossilfri transportsektor.International Sustainability & Carbon Certification

Pyrocells pyrolysproduktion är hållbarhetscertifierad i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification.

ISCC-logo-Pyrocell.png

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?