Om pyrolysanläggningen

Om pyrolysanläggningen

Sågspån från Setras sågverk i Kastet används som råvara för att producera en pyrolysolja som utgör en förnybar råvara vid framställning av biodrivmedel vid Preems raffinaderi i Lysekil.

Sommaren 2019 bemannades byggprojektet och under sommaren och hösten 2019 fokuserade projektet på upphandling och projektering. 

Det första spadtaget togs den 23 mars 2020 och under våren och sommaren skedde förberedande markarbeten så som gjutning av bottenplattor och förberedande av anslutningar.

Montage av pyrolysanläggning och annan utrustning startade under våren 2021 och följdes av bygget av kontors- och verkstadsutrymmen. Anläggningen togs i drift under hösten och den 7 december 2021 invigdes fabriken.

Processbeskrivning

  • Sågspån matas via ett slutet transportsystem till ett lager. Från lagret leds spånet till en tork där det torkas till under 5 procents fukthalt. Torkningen sker med luft som värmts med ånga från processen. Den årliga spånförbrukningen är drygt 70 000 ton.
  • Från torken leds spånet via ett mellanlager till pyrolysreaktorn. I reaktorn sker en snabb upphettning av spånet, till cirka 500 grader celsius och utan tillgång till syre, varvid en pyrolysgas bildas. Koksen, den icke-flyktiga delen av bränslet, avskiljs ur pyrolysgasen och förbränns i en förbränningskammare, medan resterande gas leds till en kondensor.
  • Rökgaserna från förbränningen nyttjas för produktion av ånga. En del av den producerade ångan används för att förvärma luften till spåntorken och överskottet leds till sågverket och används i virkestorkarna. Rökgaserna från förbränningen renas i en stoftavskiljare innan de leds vidare till skorstenen.
  • I kondensorn kyls pyrolysgasen till bioolja. Biooljan renas innan den pumpas vidare till lagertanken. De icke-kondenserbara gaserna förbränns tillsammans med koksen i förbränningskammaren.

Den totala årsproduktion av pyrolysolja uppgår till cirka 25 000 ton.

Pyrolysoljan

Pyrolysoljan är en mörkbrun vätska med en stark och lite rökig doft, produkten har ett lågt pH-värde. Enligt CLP-förordningen, som innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter, är den varken klassad som brand- eller miljöfarlig.  

Pyrolysoljan kan ersätta fossil olja och till exempel användas i värmepannor i energibranschen och inom industrin. Den kan användas som råvara i kemikalietillverkning, eller som i fallet Pyrocell, användas för att producera biodrivmedel, vilket blir ett betydelsefullt bidrag i omställningen till en fossilfri transportsektor.International Sustainability & Carbon Certification

Pyrocells pyrolysoljeproduktion är hållbarhetscertifierad i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification.

ISCC-logo-Pyrocell.png

Försäljning av pyrolysolja

Pyrocell erbjuder försäljning av testvolymer för er som vill prova vår bioolja. Beställ här  >

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?