Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Klimatpåverkan

"Beräkningar visar att trä binder motsvarande 800 kg koldioxid per kubik sågad vara. Koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv, det vill säga från plantering till transport till genomsnittskund i Sverige, är samtidigt 28 kg.

Att använda trä för byggande och boende ger en inlåsningseffekt på 772 kg koldioxid per kubikmeter sågad vara."

Källa: Setras hållbarhetsredovisning 2021

Växthusgaser

Setra arbetar på flera sätt för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett viktigt område är att effektivisera energianvändningen i den egna verksamheten. Ett annat är att effektivisera våra transporter, timmertransporter till anläggningarna och transporter av  trävaror och bioprodukter till kunderna. Vi vill även med vår försäljning bidra till ökad träanvändning.

 

Planen för ett klimatneutralt Setra

Genom att ersätta byggmaterial som till exempel stål och betong med trä sker en lagring av kol istället för utsläpp av koldioxid. Setras utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten stod 2020 för 4,3 procent av de totala utsläppen. Elanvändningen stod för 0,1 procent.

Setras mål är ett klimatneutralt Setra senast 2030. Målet innefattar hela verksamheten från skog till kund, med undantag för utlandstransporter, och betyder att den totala klimatpåverkan från vår verksamhet ska ha nettosumman noll. Först och främst kommer vi att reducera utsläppen till minsta möjliga. För resterande utsläpp kan det längre fram bli aktuellt att köpa så kallad klimatkompensation så att nettosumman blir noll. 2020 uppgick utsläppen från verksamheten där vi vill bli klimatneutrala till cirka 60 000 ton koldioxid.

Vi har börjat utreda förutsättningarna att skifta dieseldrivna truckar till eldrivna truckar och ytterligare öka användningen av förnybara drivmedel.

 

Smarta logistiklösningar minskar utsläpp

Utsläppen i transportledet svarade för 95,6 procent av de totala utsläppen 2020. Genom att öka andelen tågtransporter av timmer till sågverken, ställa krav vid transportupphandlingar och välja smarta logistiklösningar kan utsläppen minskas.

Setra för en dialog med våra viktigaste transportörer, bland annat i syfte att utveckla samarbetet inom klimatområdet. Vi har även reviderat våra riktlinjer för tjänstebilar och skärpt kraven på emissioner vid inköp av nya bilar.

 

Detta gör vi för att minska klimatutsläpp

Effektiviserar vår energianvändning och säkerställer en hög tillgänglighet i produktionen.

Byter ut dieseldrivna truckar och arbetsmaskiner mot eldrivna.

Ökar användningen av förnybara drivmedel.

Möjliggör tågtransport för såväl timmer som färdiga produkter.

Deltar i utvecklingen av förnybara drivmedel, till exempel genom en satsning på pyrolysbränsle.

Utvecklar dialogen och ställer krav på transportörernas val av drivmedel och hur de arbetar för att optimera fyllnadsgrad och ruttplanering.

Utvecklar dialogen med timmerleverantörerna hur de arbetar för att minska sina utsläpp.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?