Klimatpåverkan

Klimatpåverkan

"Beräkningar visar att trä binder motsvarande 800 kg koldioxid per kubik sågad vara. Koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv, det vill säga från plantering till transport till genomsnittskund i Sverige, är samtidigt 35 kg.

Att använda trä för byggande och boende ger en inlåsningseffekt på 765 kg koldioxid per kubikmeter sågad vara."

Källa: Setras hållbarhetsredovisning

Vi ska bli klimatneutrala till 2030

Vårt övergripande klimatmål är att bli klimatneutrala senast 2030. Målet innefattar hela verksamheten från skog till kund, med undantag för utlandstransporter, och betyder att den totala klimatpåverkan från vår verksamhet ska ha nettosumman noll.

Under de senaste åren har vi sänkt våra utsläpp genom till exempel inköp av förnybar el, högre inblandning av förnybara drivmedel i arbetsmaskiner och att timmerleverantörer och transportörer har minskat sina utsläpp. 

Setras utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten står i dag för cirka 4 procent av våra totala utsläpp. Inköp av el står för 0,1 procent och indirekta utsläpp från andra delar av värdekedjan för 96 procent. Utsläppen från de delar av värdekedjan som ska bli klimatneutrala uppgår i dag till cirka 80 000 ton koldioxid per år.

Växthusgaser

Setra arbetar på flera sätt för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett viktigt område är att effektivisera våra transporter och växla över till fossilfria alternativ. Vi arbetar även med att effektivisera energianvändningen i den egna verksamheten.

Att främja byggande i trä är också en viktig insats för klimatet, eftersom trä både är förnybart, har lägre klimatavtryck än andra material och binder koldioxid i form av kol under hela sin livscykel.

 

Minskade utsläpp från transporter

Transporter av timmer och färdiga varor till kund står för majoriteten av våra utsläpp. Genom att öka andelen tågtransporter, ställa krav vid transportupphandlingar och välja smarta logistiklösningar kan utsläppen minskas.

Det pågår ett arbete med att knyta ihop fler av Setras enheter med järnvägsspår, för att inom några år kunna öka andelen
tågtransporter både när det gäller timmer och färdiga produkter.

Setra för en dialog med våra viktigaste transportörer, bland annat i syfte att utveckla samarbetet inom klimatområdet.

 

Detta gör vi för att minska klimatutsläpp

  • Effektiviserar vår energianvändning och säkerställer en hög tillgänglighet i produktionen.
  • Byter ut dieseldrivna truckar och arbetsmaskiner mot eldrivna.
  • Ökar användningen av förnybara drivmedel.
  • Möjliggör tågtransport för såväl timmer som färdiga produkter.
  • Deltar i utvecklingen av förnybara drivmedel, till exempel genom en satsning på pyrolysbränsle.
  • Utvecklar dialogen och ställer krav på transportörernas val av drivmedel och hur de arbetar för att optimera fyllnadsgrad och ruttplanering.
  • Utvecklar dialogen med timmerleverantörerna hur de arbetar för att minska sina utsläpp.
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?