Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Transporter

Transporterna är en del av Setras erbjudande. Det är viktigt för oss att hitta effektiva logistiklösningar. Våra transportflöden är stora och komplexa. Utsläppen från transporterna står för majoriteten av våra utsläpp av klimatgaser. Men hållbara transporter handlar också om trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Våra leveranser

Den inkommande timmerråvaran transporteras huvudsakligen med timmerbilar, en mindre andel går på järnväg. Under 2020 var andelen timmerleveranser med tåg cirka 4 procent. Timrets upptagningsområde är vanligtvis inom 10 mils radie från sågverken. Transportslagen för de sågade och förädlade varorna är bil och fartyg. Under 2020 transporterades 48 procent av volymen på bil och 52 procent på fartyg.

Huvuddelen av transporterna inom Europa sker med bil, medan de längre leveranserna, till Nordafrika, Mellan- östern och Asien sker med fartyg liksom leveranserna till Storbritannien och Sydeuropa.

Ur klimatperspektiv är järnvägstransport bäst

Innan de sågade och förädlade varorna lastas på fartyg har leveransen föregåtts av biltransport till utlastningshamnen. Setra strävar efter att öka andelen intermodala transporter. Under 2020 gick 18 procent av våra sågade trävaror en del av sträckan på järnväg. Trävarorna hämtas på Setras enhet med bil, men trailern/containern lastas sedan om till tåg för vidaretransport till kund eller utlastningshamn. Ur ett klimatperspektiv är järnväg det bästa transportslaget, och fartyg ger upphov till lägre specifika klimatutsläpp än biltransporter.

Leverans av bioprodukter

Setra säljer stora volymer cellulosaflis till kunder inom pappers- och massaindustrin samt flis, bark och spån till energikunder. Dessa produkter har stor volym och leveranserna sker uteslutande med bil, oftast på en regional marknad inom en radie på cirka 20 mil. Exempel på övriga transporter är intern transport av sågad vara mellan sågverk och förädlingsenheter, leveranser av andra förnödenheter till anläggningarna och leveranser från anläggningarna i form av aska och avfall.

Lastfyllnads- och lastkörningsgrad är viktiga aspekter

Ur ett livscykelperspektiv där de sågade trävarornas klimatpåverkan bedöms från ”vagga till grav” står transporterna för huvuddelen av Setras utsläpp av klimatgaser. Utsläppen varierar med transportavstånd och transportslag. Ett samarbete med våra transportörer är en förutsättning för att minska klimatpåverkan. Viktiga aspekter för klimatsmarta logistiklösningar är lastfyllnadsgrad och lastkörningsgrad. Med lastfyllnadsgrad menas hur stor del av lastutrymmet som nyttjas. Lastkörningsgraden avser hur stor andel av sträckan som bilen kör med last. Långsiktiga samarbeten ger möjlighet för våra transportörer att planera och hitta smarta transportupplägg. En tät dialog och en god planering är A och O.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?