Transporter

Transporter

Setras verksamhet är beroende av transporter och de står för merparten av våra växthusgasutsläpp. Vi arbetar målmedvetet för att göra dem så effektiva och hållbara som möjligt.

Sett till hela livscykeln gör våra trävaror stor klimatnytta även om de transporteras till andra sidan jorden, eftersom de binder mycket mer koldioxid än vad som släpps ut i leveranskedjan.

Effektiva leveranser

Våra transporter ska vara effektiva, trafiksäkra och miljöanpassade samt uppfylla krav på god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Setras uppförandekod för leverantörer ställer grundläggande hållbarhetskrav och ingår i alla avtal med transportörer.

För inkommande timmer har vi ett upptagningsområde på cirka 13 mil kring sågverken. Timret transporteras med timmerbilar och cirka 5 procent går på järnväg.

Våra trävaror transporteras huvudsakligen på lastbil och fartyg. Transporterna inom Europa sker mestadels med bil, medan leveranser till Nordafrika, Mellanöstern, Asien och USA sker med fartyg.

Tågtransporter är det miljömässigt bästa transportslaget och vi använder järnvägen så ofta det är möjligt. Cirka 20 procent av de trävaror vi säljer transporteras en del av sträckan på tåg.

Satsning på järnväg

Setra arbetar för att knyta ihop fler av våra enheter med spårförbindelser och vi kommer att öka andelen tågtransporter på sikt.

Under de närmsta åren investerar vi i spårutbyggnad vid Hasselfors, Skinnskatteberg och Heby i samarbete med Trafikverket. Bättre spårförbindelser gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen ytterligare och flytta timmer i samband med stormar eller insektsangrepp.

Fossilfria transporter

Att öka andelen förnybara drivmedel är en nyckelfråga som kräver att vi samarbetar och för dialog med transportörerna. För inrikes transporter av trävaror med bil har vi ett långsiktigt avtal med en huvudtransportör som arbetar för att nå fossilfrihet till 2030.

Sedan 2021 drivs alla lastbilar som fraktar containrar från våra sågverk till hamn eller järnvägsterminal av det fossilfria drivmedlet HVO. Även leveranserna av korslimmat trä sker helt fossilfritt.

Genom bolaget Pyrocell, som Setra samäger med Preem, bidrar vi direkt till omställningen i transportsektorn. Pyrocell producerar bioolja från sågspån, som ersätter en del av den fossila råvaran i bensin och diesel.

Smarta logistikflöden

Vi arbetar ständigt för att hitta de mest optimala transportlösningarna till och från våra enheter. Lastutrymmet ska alltid utnyttjas maximalt medan sträckan som körs utan last ska minimeras.

Långsiktiga samarbeten gör det möjligt för transportörerna att planera och hitta smarta transportupplägg.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?