Marlene Bergström, platschef Setra Malå.

En stärkt säkerhetskultur

Roterande maskindelar, intensiv trucktrafik och tunga, mekaniska lyft. Det är några skäl till att träindustrin är en av riskbranscherna sett till andelen arbetsplatsolyckor. På Setra finns en nollvision mot skador på jobbet. Därför görs stora satsningar på att bygga upp en stark säkerhetskultur med ett dagligt, systematiskt arbetsmiljöarbete.

Att komma hem från jobbet i samma skick som när du gick dit är i högsta grad en fråga om hållbarhet. För Marlene Bergström, platschef vid Setra Malå, är det en väldigt tydlig ledstjärna. När hon var 13 år omkom hennes pappa i en arbetsplatsolycka i mark och anläggningsbranschen där han arbetade som grävmaskinist.

Nu är hon 43 år och ytterst ansvarig för den dagliga driften och säkerheten vid sågverket i Västerbottens inland.

–För att ständigt förbättra säkerheten i arbetslivet behöver vi granska alla tänkbara maskiner och beteenden. Till vår hjälp har vi systematiska processer som bidrar till att vi snabbt kan hitta och åtgärda eventuella risker, framhåller Marlene Bergström. Det sker bland annat genom Setras dagliga så kallade pulsmöten. På mötena inom produktionen är det alltid säkerheten som står högst upp på agendan.

– Det krävs ett gemensamt ansvar för att ständigt hålla blicken på säkerhetsfrågorna. Engagerade medarbetare är en förutsättning för att lyckas, och det är viktigt att vi hjälps åt med att informera varandra om potentiella risker. Det kan handla om en så enkel sak som att påminna om broddar om det är halt ute, säger Marlene Bergström.

Rätt utbildning

Som chef har hon ett ansvar för att alla medarbetare har den utbildning som olika riskfyllda arbetsmo-ment kräver. Alla ska känna till hur de farligaste riskerna ska minimeras genom personlig skyddsut-rustning och rätt arbetssätt.

– Det är bara medarbetare med rätt introduktion och utbildning som ska vistas i miljöer med sågklingor och andra roterande maskiner. Men på ett sågverk finns det även många andra risker: truckar och traktorer, lastning och lossning av timmer och tunga paket, trappor och trappavsatser med fall- och halkrisk. Då behövs det tydliga rutiner och instruktioner till alla som kommer till anläggningen, både medarbetare, besökare och entreprenörer, poängterar Marlene Bergström. Inom kort förstärker Setra Malå sitt yttre skalskydd genom ett stängsel. Det ska hindra både renar och andra obehöriga från att ta sig in på området.

Den mänskliga faktorn

Att bygga bort risker och installera säkerhetsanordningar vid maskinerna är förhållandevis enkla åtgärder. Det svåraste är att styra mänskliga faktorer och beteenden.
– Om folk bryter mot regler eller mår dåligt på jobbet är det en säkerhetsrisk i sig. Därför är det jättebra att vi satsar på ledarskapsutbildningar och medarbetarstöd, där vi bland annat lär oss mer om psykisk ohälsa och har system för att genomföra slumpvisa alkohol- och drogtester, säger Marlene Bergström.

Under 2019 ökade antalet olyckor som ledde till sjukfrånvaro. Setras produktionsdirektör Anna Rasmuson ser allvarligt på situationen, och berättar att 2019 har varit ett år med stort fokus på rapporteringen kring tillbud och riskobservationer. Genom att ta lärdom av avvikelser går det att undvika allvarliga olyckor, det är grunden i den modell som utgår från den så kallade Heinrich-triangeln. Modellen gör gällande att varje allvarlig olycka har föregåtts av 29 olyckor och 300 tillbud. Med andra ord: de allvarligaste olyckorna går att undvika genom att ta lärdom av avvikelser.

– Våra uppföljningar och nyckeltal visar att vi under det senaste året har blivit mycket bättre på att rapportera tillbud och riskobservationer. Rapporterna är en viktig del i vårt fortsatta arbete med att reducera olyckor och tillbud, säger Anna Rasmuson.

Varje måndag hålls ett pulsmöte där Setras alla platschefer delar information om de senaste avvikelserna och vidtar åtgärder inför den kommande veckan.

– Det är ett sätt att lära av varandra och arbeta förebyggande i hela organisationen. Här är ledarskapet mycket viktigt: det är cheferna som måste visa att säkerheten alltid kommer först. Att minimera risker i verksamheten är vår absolut högsta prioritet – och det är ett jobb som aldrig tar slut, säger Anna Rasmuson.

Publicerad: 2020-05-18

"Engagerade medarbetare är en förutsättning för att lyckas"

-Marlene BergströmAnna Rasmuson,
Produktionsdirektör, Setra

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?