Hur arbetar Sveriges kommuner för ökat träbyggande?

Av Sveriges 290 kommuner finns ett antal föregångare som med egna träbyggnadsstrategier verkar för att utveckla och öka träbyggandet. Här berättar tre av dem hur de jobbar för att göra verklighet av sina planer och vad de har uppnått hittills.


Mikael Wärnbring, Samhällsbyggnadschef, Eksjö kommun

"Eksjö kommun ska alltid efterfråga trä i upphandlingar"

Eksjö är en av Sveriges bäst bevarade trästäder, med arkitektur och byggnadsminnen från mer än fyra sekler. Det gör att trä är en viktig del av kommunens varumärke.

Vi arbetar med intentionerna i den träbyggnadsstrategi som antogs av kommunfullmäktige 2018. Strategin innebär att Eksjö kommun alltid ska efterfråga trä i upphandlingar. Målsättningen är att styra utvecklingen mot att trä ska bli det självklara valet även i byggnader för andra ändamål än bostäder, som till exempel idrottshallar, skolor och industribyggnader.

Det senaste exemplet på träbyggande i kommunen är det nybyggda kvarteret Ciselören i Eksjös gamla stad. Det är ett modernt kvarter som samtidigt smälter in på ett naturligt sätt i den gamla träbebyggelsen.


Agneta Svensson, Samhällsplanerare, Söderhamns kommun

"Söderhamn har starka band till materialet trä och en lång tradition av träbyggande"

Vi arbetar med att realisera vår Träbyggnadsstrategi från 2018 i alla planeringsprocesser. Det är inte ett krav att bygga i trä, men en möjlighet som ska prövas i samtliga nya byggoch anläggningsprojekt inom kommunen.

Söderhamn har starka band till materialet trä och en lång tradition av träbyggande. Vi är en kommun med mycket skog och har många företag som är verksamma inom skogs- och tränäringen. I dagsläget sitter vi i ett exploateringsläge och har flera markanvisningsavtal på gång.

Blickar vi framåt i tiden är jag övertygad om att vi kommer att ha flera nybyggda fastigheter i trä. Materialet har flera fördelar, inte minst de miljömässiga, men vi människor mår även bra av att omge oss med trä.

 

Anders Olsson, tidigare tf kommunchef, Sunne kommun

"Strategin ligger till grund för en ny YH-utbildning inom industriellt träbyggande"

Sunne ligger i ett skogslän där vi har råvaran lokalt i vår närhet. Det ger oss goda förutsättningar att utveckla och planera för klimatanpassat byggande med trä som material.

Vår träbyggnadsstrategi antogs 2016 och innebär att den ska tas i beaktande inför allt byggande när markanvisningar och bygglov beviljas. Strategin ligger också till grund för en ny YH-utbildning inom industriellt träbyggande som startats av kommunen. Vi har även ett lokalt företag som byggt upp en ny fabrik som producerar moduler för husbyggande i trä.

En bidragande faktor till deras satsning är att kommunen visade att vi ville satsa på träbyggande. Just nu färdigställs ett 40-tal lägenheter i centrala Sunne där husen är byggda med just prefabricerade moduler.

Text: Katarina Brandt

Publicerad: 2021-03-04

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?