Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Varifrån kommer virket?

Spårbarhet får ökad betydelse i hela bygg- och trävarusektorn. Allt fler vill försäkra sig om att produkterna de köper härstammar från ansvarsfullt brukade skogar.

Spårbarhet innebär att varje steg i en process ska gå att härleda och verifiera. För ett sågverk betyder det att den råvara som används ska kunna spåras till avverkningsplatsen.

Intresset för spårbarhet och certifierade produkter ökar stadigt i hela bygg- och trävaruindustrin. Ett exempel på det är att flera bygghandelskedjor har bestämt sig för att enbart sälja certifierat virke.

– Kundernas efterfrågan växer kontinuerligt. I dag är ungefär hälften av det virke som vi säljer certifierat. För fem år sedan var den siffran 36 procent, säger Setras bioprodukt- och råvarudirektör Klas Flygare.

I Sverige är numera 66 procent av all produktiv skogsmark certifierad, enligt Skogsstyrelsens årliga statistik (2020). Det är en ökning med 2 procent sedan 2019. Utöver detta görs även vissa frivilliga avsättningar, där icke certifierade skogsägare åtar sig att ta särskild hänsyn till naturvärden, kulturvärden eller sociala värden.

– Allt timmer som Setra köper in kommer från certifierade leverantörer och är antingen certifierat eller kontrollerat enligt FSC® och PEFC™. Vi är en länk mellan det certifierade skogsbruket och den certifierade slutprodukten. Varje år granskas och revideras även vår del av värdekedjan av en oberoende, tredje part. Bland annat görs slumpmässiga kontroller av våra råvaruinköp, berättar Klas Flygare.

Inom några år väntas metoderna kring spårbarhet inom skogsindustrin ha förfinats ytterligare. En ökad digitalisering av informationsflödena ska bidra till att detaljerna om en stocks ursprung blir ännu mer precisa.

Fakta

1. Certifieringar
I Sverige finns två system för skogscertifiering: FSC® (Forest Stewardship Council) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

FSC grundades i USA och verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Det är en medlemsorganisation där bland andra Världsnaturfonden, WWF ingår.

PEFC är en ideell organisation, har sitt säte i Schweiz och driver världens största certifieringssystem för hållbart skogsbruk. PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, bevara biologisk mångfald och samtidigt värna om kulturmiljöer, sociala värden och estetiska värden.


2. Högre krav

Basnivån för alla skogsägare är skogsvårdslagens krav på naturhänsyn. Det handlar till exempel om att spara högstubbar, kantzoner mot vattendrag och död ved vid all avverkning. Certifieringssystemens regler går längre och kräver mer omfattande hänsyn samt att områden med höga bevarande värden helt undantas från avverkning.

Den som väljer produkter med FSC- och PEFC-certifieringar får ett verifikat över att skogsbruket uppfyller dessa utökade krav.3. Spårbara stockar

Allt timmer som Setra köper in är svenskt, kontrollerat och spårbart. Vanligtvis har timret lokalt eller regionalt ursprung nära sågverket. När stockarna levereras till sågverket bifogas en frakt sedel med digitala, geografiska koordinater. Här framgår exakt var avverkningen har skett.

Text: Lena Lidberg
Bild: Astrid Linnea Andersson

Publicerad: 2022-02-15

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?