Få svar på byggbolagens vanligaste frågor om hållbarhet

Att minska ett byggprojekts klimatavtryck har i dag blivit något av en självklarhet. Men som byggentreprenör är det många bitar att hålla reda på. Därför finns Laura Loué till stöd för Setras säljare. Som hållbarhetskoordinator hjälper hon till att effektivisera och underlätta för säljarna så att kunderna ännu snabbare får efterfrågade underlag och svar på sina frågor.

Hållbarhetsfrågor och klimatavtryck har kommit att bli en allt större del av företags framtidsstrategi. För att möta kundernas behov och samtidigt visa vägen för framtidens hållbara träbyggande har Setra tillsatt en hållbarhetskoordinator; Laura Loué.

– Min uppgift är att vara en länk mellan våra säljare och hållbarhetschefen för att effektivisera, underlätta och förbättra våra möjligheter att snabbt ge kunderna svar och information inom området hållbarhet, förklarar hon.
Laura är även säljare för den franska marknaden och har tydligt märkt av kundernas ökade vilja att ta reda på mer om råvarans ursprung, biologisk mångfald, klimatavtryck med mera.

– Våra kunder måste i dag ha koll på produkternas ursprung och dess klimatpåverkan. Utvecklingen beror mycket på att det ställs allt hårdare krav i regelverk, standarder och certifieringar, men den drivs också på av företagens ökade hållbarhetsambitioner, berättar hon.

Många regeländringar att hålla koll på


Setras säljare har kunskap om hållbarhet och produkternas miljöpåverkan, men ofta är svaren komplexa och berör flera områden.


– Regelverken uppdateras och skruvas åt kontinuerligt och som beställare är det många dokument som man behöver ha koll på. Där hjälper vi gärna våra kunder med information om aktuella bestämmelser, bistår med ytterligare information och återkopplar snabbt med dokument och certifikat när det efterfrågas, berättar Laura.

Som hållbarhetskoordinator är även Laura uppmärksam på kundernas önskemål.

– Vi kan nu på ett bättre sätt samordna vad våra kunder behöver och anpassa våra erbjudanden efter vad som efterfrågas och krävs för att uppfylla alla krav på hållbarhet. Tillsammans med våra kunder gör vi nu branschen ännu mer ”Grönsam” och skapar affärer som alla tjänar på – kunderna, samhället och naturen.

3 vanliga frågor från kunderna:

 

Är KL-trä hållbart?


– Trä är det enda förnyelsebara konstruktionsmaterialet och ett av de mest hållbara byggmaterialen. Koldioxid binds in i träet, 800 kg CO2 per kubikmeter sågad träråvara, och tillverkningsprocessen för KL-trä är energisnål. När byggnaden gjort sitt, som vid rätt underhåll anses vara efter minst hundra år, kan materialet återanvändas, materialåtervinnas eller återvinnas som energi.

– Eftersom cirka hälften av utsläppen generellt sker under byggprocessen är det viktigt att ta hänsyn till hela kedjan, från råvara till färdig byggnad, och göra goda val för att minska klimatpåverkan. Setras timmer kommer från ansvarsfullt brukade skogar och alla delar av råvaran används, exempelvis blir avkapade delar och spån till bränsle i vår egen panna och hos externa kunder. Vi ser till hela värdekedjan, från det växande trädet i skogen till den färdiga byggnaden och arbetar med spårbarhetscertifieringar och hållbarhet så långt det går.

– Forskning har visat att trä även bidrar till social hållbarhet då boende i trähus ökar vårt välmående och ger ett förbättrat inomhusklimat.

Vilka certifieringar finns det för trä?


– När vi pratar om träråvaror och träprodukter är det primärt två certifieringar som är viktiga att hålla koll på; FSCⓇ och PEFC. Både FSCⓇ och PEFC skogsbrukscertifiering samt spårbarhetscertifiering innebär att de certifierade företagen har ett aktivt arbete för att främja ett hållbart skogsbruk utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Spårbarhet i praktiken innebär att du som slutkund ska kunna följa trämaterialets väg ända tillbaka till den skog där det en gång avverkades och då kunna se att det kommer från en FSC- eller PEFC-certifierad skog.

– Setras verksamhet är certifierad enligt FSC och PEFC spårbarhetsstandarder. Allt timmer vi köper in är också kontrollerat i linje med vår Råvarupolicy. Dessutom är alla våra timmerleverantörer även FSC- och/eller PEFC- certifierade.

Vad menas med ansvarsfullt skogsbruk?


– I begreppet ansvarsfullt skogsbruk ryms många parametrar. Det handlar om att värna den biologiska mångfalden samt att bruka skogen hållbart ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv, men också att jobba för att bevara ekosystemen.

– Setra köper enbart timmer från leverantörer som uppfyller de lagkrav och standarder som de måste följa för att vara certifierade enligt FSCⓇ/PEFC skogscertifiering och de arbetar under svenska skogsvårdslagen.

Text: Sara Schröder

Publicerad: 2023-05-24

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?