Nu tar bostadsbyggandet fart på jättemarknaden USA, där även trä bryter ny mark. Bostadshuset Framework i Portland ska bli landets högsta skyskrapa i trä.

Goda utsikter för 2018

Konsumtionen av trävaror ökar nästa år, enligt prognoserna. Tillsammans med en mer blygsam ökning av produktionen samt en bättre balans mellan utbud och efterfrågan gör det att utsikterna för träindustrin ser riktigt positiva ut.

Om vi börjar med en global överblick så ser vi en ökande trend för den generella konsumtionen av trävaror. Givetvis med variationer från marknad till marknad, men i de allra flesta områden ser vi en positiv eller stabil tillväxt utifrån redan goda nivåer.

I Europa ser vi en tillväxt i byggnation på så gott som alla marknader. Totalt sett förväntas konsumtionen öka från 81,6 miljoner m3 2017 till 82,4 miljoner m3 2018. På den europeiska marknaden är det stora frågetecknet inför 2018 utgången av Brexit-förhandlingarna. Ingen vet ännu hur de slutar men det är rimligt att tro att framförallt senare delen av 2018 kan präglas av en större osäkerhet.

Osäkert i Mellanöstern

I Asien är prognosen för 2018 en stabil konsumtion i Japan och en kraftig tillväxt i Kina. Importen av sågad barrträvara har ökat mycket starkt i Kina sedan 2012 och 2017 var det huvudsakligen Ryssland som fick ta del av den fortsatt starka ökningen. Vi bedömer att framförallt de nya tillväxtzonerna i Kinas inland ger goda chanser för en fortsatt ökad import.

I Mellanöstern och Nordafrika är konsumtionen fortsatt stabil, men med en betydligt större variation mellan länderna. Den politiska turbulensen är mycket stor med flera pågående krig i regionen. Vi bedömer ändå att importen kommer att öka något under 2018, främst på grund av att Algeriet häver det förbud mot trävaruimport som infördes i april 2017, i kombination med låga ryska volymer till området.

USA högintressant

En av de marknader vi bedömer vara mest intressanta under nästa år är USA. Vad det gäller bostadsbyggande ligger de fortfarande på en nivå långt under sitt egentliga demografiska behov, men vi ser starka indikationer på att man börjar närma sig de siffror man hade innan finanskrisen 2008. Blir ökningen av den storlek som prognosticeras kommer Kanada, som är det största exportlandet, att få svårt att räcka till. Det öppnar upp för andra exportländer och vi ser stora möjligheter till en god tillväxt på den amerikanska marknaden.

I relation till konsumtion måste givetvis också prognoserna för världens produktion ställas. Trenden pekar mot en ökad total produktion med 2,2 procent, där USA står för nästan hela ökningen.

Balansen mellan efterfrågan och utbud är dock bättre än vid motsvarande tidpunkt förra året, inte minst om man tar hänsyn till ingående lager som ligger på en väsentligt lägre nivå än 2017. Sammantaget har vi alltså en mer positiv bild för 2018 än vi hade för 2017, vilket självklart är glädjande.

Nu tar bostadsbyggandet fart på jättemarknaden USA, där även trä bryter ny mark. Bostadshuset Framework i Portland ska bli landets högsta skyskrapa i trä.

Text: Linn Treijs
Bild: LEVER Architecture 
Publicerad: 2018-03-21Utblick med Olle Berg

Olle Berg är marknadsdirektör på Setra. Har du missat hans analyser i tidigare nummer av SetraNews?

Spännande år för trähandeln
SetraNews januari 2017

Försiktig optimism inför hösten
SetraNews  oktober 2016

En global marknad
SetraNews maj 2015

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?