Timmerkvaliteten säkras för framtiden

Att snabbt kunna ta om hand och lagra timmer har blivit en viktig fråga och i takt med klimatförändringarna kan behovet bli större. Ett varmare klimat leder bland annat till värre stormar och insektsangrepp som kan göra att skog måste avverkas i förtid. Nu förbereder sig Setra för att i nödfall kunna bevattna timmer vid alla våra sågverk.


Varför bevattnas timret?

Vattnet sänker temperaturen på ytan när det avdunstar vilket gör att eventuell svamptillväxt stannar upp. Det skyddar även mot insekter som kräver värme för att få fäste, även om majoriteten av angreppen sker i skogen. Om vi under sommarhalvåret behöver ta emot stora volymer, till exempel efter en storm, är bevattning en viktig åtgärd för att säkra kvaliteten på timret. Vi ser det som en säkerhetsventil.

Hur bevattnar man på ett hållbart sätt?

Vi använder stora vattenspridare som sätts upp på timmerplan och sprider vattnet jämt och effektivt över en viss yta. För att optimera flödet och hushålla med vattenresurserna används ett styrsystem som utifrån rådande förhållanden sprutar ut den mängd vatten som beräknas avdunsta från timret. På så sätt minskas belastningen på miljön och utflödet av lakvatten från planen minimeras. Det vatten som inte avdunstar avleds från timmerplanen via diken till en sedimentationsbassäng, där bark och andra grova partiklar fångas upp.

Hur ofta sker bevattning och varför?

Det är främst lagrets omsättning som styr. Vid vår enhet i Malå har vi inte bevattnat på 15 år. Där är sommaren kort och vi har en bra flödestakt på timret. I Skinnskatteberg vattnar vi däremot varje år. Det beror på att vi har många sågklasser och därmed ett större lager vilket ökar risken för blånad. Just nu förbereder vi oss för att kunna bevattna på alla våra enheter om vi plötsligt skulle få in mycket timmer, till exempel efter en storm.

Hur kommer behovet att förändras?

Vi kommer att påverkas allt mer av klimatförändringarna som ger en ökad risk för stormfällningar under mildare vintrar. Det leder även till mer insektsangrepp, liksom risk för torka och bränder som gör att man tvingas avverka skog i förtid för att bevara virkes-värdet. Det gör att vi ser ett ökat behov av bevattning i framtiden.

Publicerad: 2021-07-05

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?