EPD – enklare att jämföra och göra bra miljöval

Hur en byggprodukt påverkar miljön under sin livscykel är en allt viktigare faktor att väga in när du ska bygga nytt. Miljövarudeklarationen EPD visar produktens avtryck och gör det möjligt att jämföra material och leverantörer – så att du kan göra ett bra miljöval.

Visste du att en byggnads klimatpåverkan under själva byggprocessen kan vara lika stor eller ibland större än under 50 års användning? Det beror bland annat på vilka material som väljs i konstruktionen och vilken typ av energi som används för uppvärmning.

När en tillverkare ska ta fram en EPD – environmental product declaration, och genomför livscykelanalysen av produkten, utgår man från ett antal produktspecifika regler. Reglerna innehåller bland annat detaljerade riktlinjer om avgränsning, metodval och dataunderlag för den aktuella produktgruppen. De produktspecifika reglerna brukar benämnas PCR, Product Category Rules och tas vanligtvis fram i samråd med branschen.

Ger en saklig bedömning

En EPD är inte en garanti för att produkten är miljövänlig utan ett redskap för att kunna jämföra produkter och tjänster. Den kan till exempel fungera som underlag vid upphandling och inköp eller som ett verktyg vid miljöledningsarbete. Tack vare de produktspecifika reglerna kan EPD:n ligga till grund för både sakliga bedömningar och rättvisa jämförelser av varor och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Eftersom en EPD ger produktspecifik miljöinformation är den en viktig datakälla för en byggnads livscykelanalys, LCA. Den som ska göra en LCA för en hel byggnad eller en viss byggnadsdel kan använda data från EPD:er för de olika byggprodukterna. Viktigt att tänka på är att EPD:er måste vara baserade på samma PCR för att kunna jämföras. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till avgränsningarna i respektive EPD, exempelvis vilka faser som finns med i beräkningen.

Krav på klimatdeklaration från 2022

Tidigare har det varit upp till beställaren att efterfråga och ställa krav på miljövarudeklarationer inom byggbranschen, men sedan den första januari 2022 ska nya byggnader klimatdeklareras hos Boverket. Klimatpåverkan från hela byggskedet dvs. råvaruförsörjning, transporter, tillverkning av produkter och byggnation ska deklareras. Syftet med klimatdeklarationen är att i ett första steg öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan. I nästa steg vill man styra mot lägre klimatpåverkan och bidra till att uppnå det nationella målet om ett klimatneutralt Sverige år 2045.

Granskas av oberoende part

Det finns många olika EPD-program. Ett av dem, EPD International, lanserades i Sverige 1998 men har successivt omformats till ett internationellt system. Idag finns EPD:er registrerade från 45 länder och fyra kontinenter. Alla EPD:er som tas fram ska granskas och verifieras av en oberoende tredje part.

I Sverige är det Swedac som ackrediterar de certifieringsorgan som utför granskningarna. EPD International är ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL hjälper också företag och organisationer att ta fram EPD:er enligt det internationella EPD-systemet och utveckla tillhörande produktspecifika regler (PCR).

Text: Katarina Brandt


Publicerad: 2022-02-17

Vad betyder förkortningarna?

PCR - Product Category Rules
För att kunna göra en EPD måste det också finnas produktspecifika regler, PCR som styr hur data och andra underlag ska hanteras för den aktuella produkten.

EPD - Environmental Product Declaration
En miljövarudeklaration för en byggprodukt som beskriver produktens miljöpåverkan ur hela dess livscykel. De indata som en EPD genererar kan användas när man gör en livscykelanalys för byggnader.

LCA - Livscykelanalys
En metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand.

Med en LCA kan man ta reda på i vilket skede av en byggnads livscykel en viss miljöpåverkan är som störst.


BIM - Building Information Modelling
Med byggnadsinformations- modellering konstrueras en virtuell modell av byggnaden digitalt. Modellen innehåller all tillgänglig data om materialen i konstruktionen, som exempelvis EPD.

Därmed blir det möjligt att jämföra hur stor en byggnads miljöpåverkan blir med olika byggmaterial.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?