Pyrolysolja

Sågspån är en restprodukt i Setras industriprocess och är i dag något som eldas och används som värmeenergi. Genom att omvandla sågspånen till bioolja tar vi ett stort kliv framåt i hållbarhetskedjan.

När sågspån hettas upp till hög temperatur utan syre sker en förvandling från fast till flytande form. Bland annat bildas det flytande tjära, pyrolysolja, som sedan förfinas ytterligare.

Biooljan kan ersätta fossil olja och till exempel användas i värmepannor i energibranschen och inom industrin. Den kan också användas för att producera biodrivmedel, vilket blir ett betydelsefullt bidrag i omställningen till en fossilfri transportsektor.

Cirka 80 000-90 000 ton sågspån kommer årligen att användas i pyrolysprocessen. Det ger en biooljeproduktion på cirka 25 000-30 000 ton. Det motsvarar i sin tur 15 000-20 000 personbilars årliga förbrukning av fordonsbränsle.

Så här går det till

Pyrolysprocessen går till på följande sätt. Det fuktiga spånet torkas innan det matas in i pyrolysreaktorn. I reaktorn hettas spånet upp till flera hundra grader och då sker en förångning av de flyktiga delarna i bränslet. Pyrolysgaserna kondenseras därefter och bildar biooljan.

Den del av spånet som inte förångas, den så kallade koksen, förbränns tillsammans med de icke-kondenserbara gaserna. Värmen som bildas kan användas för torkning av sågspånet. Biooljan kan i sin tur förädlas till biodrivmedel eller ersätta fossil olja i industripannor, fjärrvärme- och kraftvärmeanläggningar.

Pyrocell

Pyrocell är ett bolag som ägs gemensamt av Setra och Preem. Setra har råvaran, sågspånet, medan Preem har raffinaderier och tankstationer. I Pyrocells pyrolysoljeanläggning vid Setra Kastets sågverk i Gävle förädlas sågspånet till bioolja, som sedan vidareförädlas i Preems raffinaderi i Lysekil. Det är en komplett värdekedja från skog till förnybart drivmedel. Läs mer om Pyrocell  >

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?