2015-10-19

Setra Rolfs effektiviserar

Setra investerar 15 Mkr i produktivitetshöjande åtgärder vid sågverket Setra Rolfs i Kalix. Samtidigt genomförs en specialisering och marknadsanpassning av produktionsinriktningen vilket kommer att innebära en minskad förädlingsvolym och övergång till enkelskift. 

För att utveckla verksamheten och stärka konkurrenskraften genomför Setra produktivitetshöjande investeringar om cirka 15 Mkr på sågverket Rolfs i Kalix. Samtidigt genomförs en marknadsanpassning av produktionen som bland annat innebär en lägre förädlingsvolym än tidigare.

Den nya produktionsinriktningen innebär totalt sett en minskad produktionsvolym, framför allt av förädlade produkter där fokus framöver kommer att vara ett mer specialiserat sortiment av impregnerade och fingerskarvade produkter. Organisatoriskt innebär den tilltänkta förändringen att 23 av totalt 63 tjänster berörs när verksamheten övergår till enkelskift. MBL-förhandlingar kommer att inledas.

I Setra-koncernen ingår totalt nio sågverk, tre förädlingsenheter och två husfabriker. Setra Rolfs är ett integrerat sågverk, det vill säga enheten både sågar och vidareförädlar träprodukter genom exempelvis hyvling, fingerskarvning och impregnering. Setra Rolfs, som ligger i Kalix kommun, sågar huvudsakligen tall och hade under 2014 en produktionsvolym om 82 000 kubikmeter.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jonas Björnståhl, produktionsdirektör
telefon 026-14 78 76, mobil 076-138 58 43

Hans Liljeström, platschef Setra Rolfs
telefon 026- 14 78 74, mobil: 070- 200 05 07

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?