2019-04-15

Lägre volymer påverkar Setras resultat för Q1

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2019 ett rörelseresultat på 83 (92) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 128 (1 130) Mkr.  

– Vi redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet 2019 på 83 Mkr, vilket är 9 Mkr sämre än föregående år. Resultatförsämringen är framförallt kopplad till lägre leverans- och produktionsvolymer, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Marknadsförhållandena har gradvis blivit mer utmanande sedan sista kvartalet av 2018. Prisnedgången har till viss del kompenserats av valutautvecklingen under första kvartalet. God timmertillgång, framförallt på grantimmer både i Skandinavien och Centrala Europa, sätter press på priserna på den europeiska marknaden.

Setras export till Mellanöstern och Nordafrika har varit på en hög nivå, främst till Egypten. Leveranserna till Kina har varit lägre jämfört med samma period under 2018, men förväntas öka. De strategiska projekten i Långshyttan och Hasselfors pågår enligt plan.

I slutet av mars 2019 avslutades förhandlingarna mellan företaget Setra och samtliga fackförbund vid Setra Rolfs. Resultatet blev som tidigare aviserats att verksamheten vid Rolfs såg kommer att avvecklas. Produktionen kommer att fortgå fram till semestrarna.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 (30) Mkr, det negativa kassaflödet är främst hänförlig till lageruppbyggnad. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark, den finansiella nettoskulden uppgick till -9 (29) Mkr vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om -1 (2) procent.

Årsstämma i Setra Group AB för räkenskapsåret 2018 planeras hållas den 10 maj 2019.

Nyckeltal* jan-mars (3 mån)      
  2019 2018      
Nettoomsättning, Mkr 1 128 1 130      
Rörelseresultat, Mkr 83 92      
Resultat efter skatt, Mkr 64 70      
Rörelsemarginal, % 7,3 8,2      
Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån 20,2 21,6      
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr -6 30      
               

Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?