2018-04-26

Setra redovisar ökat resultat

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2018 ett rörelseresultat på 92 (33) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 130 (1 007) Mkr.

– Vi redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet 2018 på 92 Mkr vilket är 59 Mkr bättre än föregående år. Det ökade resultatet förklaras av att marknaden för trävaror har fortsatt att utvecklas i positiv riktning vilket gjort att vi kunnat öka såväl försäljningspriserna som försäljningsvolymen. Under första kvartalet har det varit störningar i timmerflödena till våra produktionsenheter till följd av svåra vinterförhållanden och kapacitetsbrist i transportsektorn vilket har påverkat produktionsvolymen och resultatet negativt. Framöver ser vi en fortsatt stark marknad för trävaror och en god efterfrågan hos våra kunder, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till 30 (-28) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 29 Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 2 (10) procent.

Setras styrelse har beslutat om investering i tillverkning av komponenter och KL-trä i Långshyttan. Med dessa investeringar skapas ett nytt träindustricenter i Långshyttan, samtidigt som den befintliga limträproduktionen kan vidareutvecklas. Genom investeringarna tar Setra ett steg mot att bli en träindustri med hög förädlingsgrad och stärker sin långsiktiga konkurrenskraft.
 

Årsstämma i Setra Group AB har hållits idag och stämman beslutade om utdelning med 1,12 kr per aktie för räkenskapsåret 2017, totalt ca 58 Mkr.

Nyckeltal jan-mar (3 mån)      
  2018 2017      
Nettoomsättning, Mkr 1 130 1 007      
Rörelseresultat, Mkr 92 33      
Resultat efter skatt, Mkr 70 23      
Rörelsemarginal, % 8,1 3,3      
Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån 15,8 12,1      
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 30 -28      
               

Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?