2015-10-19

Kvartalsrapport från Setra

Setra redovisar för perioden januari-september 2015 ett rörelseresultat på 78 (192) Mkr. I det tredje kvartalet 2015 har avvecklingskostnader för hyvleriet i Valbo redovisats om 21 Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 3 232 (3 162) Mkr. 

– Efterfrågan på trävaror har varit stabil under de tre första kvartalen, men en ökad produktion av trävaror har lett till ett överutbud och en prisnedgång på våra huvudmarknader i lokala valutor. Marknadsläget bedömer vi som mycket osäkert framöver. En ökad problematik med tillgång till utländsk valuta i Egypten och frågetecken kring den ekonomiska utvecklingen i Kina bidrar till osäkerheten, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

– Vi fortsätter att fokusera på vårt interna effektiviseringsprogram för att sänka kostnader och stärka vår konkurrenskraft. Kassaflödet är starkt till följd av ett positivt resultat och bra balans mellan leverans- och produktionsvolymerna, säger Hannele Arvonen.

Under året har beslut fattats om teknikinvesteringar vid sågverken i Färila, Kastet, Malå och Rolfs som syftar till att ytterligare öka effektiviteten och flexibiliteten att möta nya kundkrav. I syfte att stärka den långsiktiga konkurrenskraften har ett arbete med att vidareutveckla förädlingsaffären påbörjats. På förädlingsenheten i Skutskär genomförs under hösten en investering i hållfasthetssortering och exaktkap för att stärka totalerbjudandet mot såväl bygghandel som industri. För att optimera kapacitetsutnyttjandet på befintliga förädlingsanläggningar har Setra beslutat att avveckla hyvleriet i Valbo under 2016 och flytta verksamheten till koncernens övriga enheter. Förädlingsverksamheten vid det integrerade sågverket Rolfs specialiseras och marknadsanpassas.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden januari-september uppgick till 274 (179) Mkr vilket tillsammans med ett positivt resultat inneburit att Setras finansiella ställning har stärkts. Nettoskuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick till 14 (19) procent.

Nyckeltal juli-sep (3 mån) jan-sep (9 mån)
2015 2014 2015 2014
Nettoomsättning, Mkr 962  904 3 232 3 162
Rörelseresultat exkl engångskostnader, Mkr 11 27 99 192
Rörelseresultat, Mkr -10 27 78 192
Resultat efter skatt, Mkr -12 15 48 131
Rörelsemarginal exkl engångskostnader, % 1,1 3,0 3,1 6,1
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 5,4  14,8
Kassaflöde, Mkr 178 172 274 179

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17
Anders Marklund, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96

Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

Release