2017-04-24

Ökat resultat för Setra

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2017 ett rörelseresultat på 33 (9) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 007 (1 028) Mkr.

– Det ökade resultatet jämfört med första kvartalet föregående år förklaras av att marknaden för trävaror utvecklats i positiv riktning vilket gjort att vi kunnat öka såväl försäljningspriser som försäljnings- och produktionsvolymer för jämförbara enheter. Vi ser positivt på utvecklingen av trävarumarknaden och vi ser god efterfrågan hos våra kunder. Störningar på fraktmarknaden med bland annat bristande tillgång på container kommer dock den närmaste tiden att påverka leveranserna till våra kunder i framför allt Asien, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

I januari 2017 slutfördes transaktionen avseende försäljning av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby till Bergs Timber. I föregående års siffror ingår verksamheten i Vimmerby samt dotterföretaget Setra Plusshus och hyvleriverksamheten i Valbo som båda avyttrades under andra kvartalet 2016.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till -28 (-42) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 133 Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 10 (21) procent.

Årsstämma i Setra Group AB har hållits idag och stämman beslutade om utdelning med 1,94 kr per aktie för räkenskapsåret 2016, totalt ca 100 Mkr.

 

Nyckeltal jan-mar (3 mån)      
  2017 2016      
Nettoomsättning, Mkr 1 007 1 028      
Rörelseresultat, Mkr 33 9      
Resultat efter skatt, Mkr 23 4      
Rörelsemarginal, % 3,3 0,9      
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 12,1 2,1      
Kassaflöde, Mkr -28 -42      
               

 

Kvartalsrapport från Setra Q1 2017

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?