2024-01-24

Bokslutskommentar från Setra för det fjärde kvartalet 2023

Träindustriföretaget Setra redovisar för fjärde kvartalet 2023 ett rörelseresultat på -191 (-69) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 273 (1 395) Mkr.  

- Trävarumarknaden fortsatte att vara utmanande under det fjärde kvartalet. Störst negativ påverkan på resultatet är fortsatt kombinationen av historiskt höga råvarupriser med låga försäljningspriser. För kommande kvartal har vi slutit avtal med ökade priser. Efterfrågan förbättrades i USA och Asien samtidigt som den underliggande efterfrågan i Skandinavien och Europa är fortsatt svag, säger Marcus Westdahl, Setras VD.

Under sommaren 2021 beslutade Setras styrelse om investering i en ny klentimmerlinje i Skinnskatteberg. Nu, drygt två år senare, är installationen pågående och beräknas vara i drift under våren 2024. Investeringen inklusive tillkommande åtgärder är ett viktigt steg i Setras anläggningsstrategi.

Investeringarna i ytterligare förädlingssteg av råvaran fortskrider. Installationen av den nya CNC-maskinen i Långshyttan påbörjades i slutet av 2023. Med en andra CNC kommer Setras kapacitet i fabriken för korslimmat trä att fördubblas. Det pågår även en pelletsinvestering i Långshyttan.

I januari flyttar Setra sitt huvudkontor till Råsundavägen 12 i Solna. Flytten sker inom Solna till mer moderna och ändamålsenliga lokaler och närheten till olika kommunikationsslag är fortsatt god för besökare.
 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till 127 (-112) Mkr.

Nyckeltal* okt-dec (3 mån)   jan-dec (12 mån)
  2023 2022   2023 2022
Nettoomsättning, Mkr 1 273 1 395   5 262 6 364
Rörelseresultat, Mkr -191 -69   -237 1 206
Resultat efter skatt, Mkr -157 -54   -194 952
Rörelsemarginal, % -15 -4,9   -4,5 19
Avkastning på operativt kapital, %, RTM       -10 56
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr   127 -112   337 810
Utdelning till företagets ägare, Mkr       476 629


*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?