2018-10-17

Setra redovisar ökat resultat för tredje kvartalet

Träindustriföretaget Setra redovisar för perioden januari – september 2018 ett rörelseresultat på 287 (107) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 3 325 (3 027) Mkr. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 54 (17) Mkr och nettoomsättningen till 966 (945) Mkr.

– Vi redovisar ett rörelseresultat för de tre första kvartalen på 287 Mkr vilket är 180 Mkr bättre än föregående år. USA och Europa har varit mycket starka marknader. I Sverige har bygghandeln dämpats av den varma sommaren medan det industriella byggandet fortsätter på hög nivå. Under tredje kvartalet har vi sett en viss osäkerhet på några marknader. Framförallt har den kinesiska marknaden präglats av minskade leveranser och fallande priser. Vi ser det som övergående då konsumtionen i grunden är stark. Även till Egypten har leveranserna minskat främst beroende på brist på USD. Övriga marknader har kompenserat detta, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Setra förbereder just nu för att börja såga brandskadat timmer vid sitt sågverk i Färila.
   – Vi sågar för att rädda så stora värden som möjligt, säger Hannele Arvonen.

I Långshyttan utvecklar Setra ett nytt träindustricenter. Tillverkningen av komponenter till dörrar och fönster börjar under oktober och KL-trä tillverkningen beräknas vara igång under första halvåret 2020. Ett nytt justerverk med integrerad hyvel är beslutat att installeras i Hasselfors och beräknas vara igång under andra kvartalet 2020. Sammantaget bidrar investeringarna till att Setra blir en träindustri med hög förädlingsgrad och stark konkurrenskraft.

Setra och Preem har tecknat avtal om samarbete kring förnybara drivmedel. En produktionsanläggning planeras vid Setra Kastet sågverk i Gävle, där sågspån omvandlas till pyrolysolja och beräknas ge cirka 25 000 ton per år som raffineras till biodrivmedel. Verksamheten har beviljats miljötillstånd. Ytterligare förutsättningar utreds innan beslut om att starta anläggningen fattas.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari – september uppgick till 318 (222) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till -120 (14) Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om -8 (1) procent.

Nyckeltal jul-sep (3 mån)   jan-sep (9 mån)  
  2018 2017   2018 2017
Nettoomsättning, Mkr 966 945   3 325 3 027
Rörelseresultat, Mkr 54 17   287 107
Resultat efter skatt, Mkr 50 9   231 75
Rörelsemarginal, % 5,6 1,8   8,6 3,5
Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån       24,2 12,2
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 207 126   318 222

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?