2022-04-21

Bokslutskommentar från Setra för det första kvartalet 2022

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2022 ett rörelseresultat på 480 (177) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 834 (1 184) Mkr.

Setra redovisar en resultatförbättring på 303 Mkr 2022 jämfört med föregående år. Förbättringen förklaras främst av höga försäljningspriser till följd av en stark marknadsutveckling.

­­­- Den goda efterfrågan och starka prisnivå vi sett under första kvartalet, ser ut att bestå även i kvartal två. Våra medarbetare ska verkligen ha en eloge för det stora ansvaret de tar i vardagen. Utmaningarna med hög covid-relaterad frånvaro har ställt särskilt stora krav på flexibilitet under första halvan av kvartalet, säger Katarina Levin, Setras VD.

Setras framtid, liksom framtiden för trä i allmänhet ser positiv ut, både på kort och lång sikt. Det finns dock orosmoln som i nuläget är svåra att överblicka – säkerhetsläget i Europa, världsekonomin efter pandemin och politiskt motstånd mot att bruka skog på det hållbara sätt som vi är vana vid i Sverige. Rysslands invasion av Ukraina påverkar den globala trävarumarknaden och medför även kraftigt stigande kostnader och turbulens inom logistikområdet. Det är dock för tidigt att dra några långtgående slutsatser av konfliktens påverkan på Setras affärer. Setra följer den tragiska utvecklingen dagligen och tänker framförallt på det ukrainska folket i denna, för världen, mycket mörka tid.

De strategiska investeringsprojekten för ökad effektivitet i basproduktionen fortskrider enligt plan och arbetet pågår med ansökan avseende nytt verksamhetstillstånd för Kastets sågverk med produktionsvolymen 700 000 m3 (nuvarande 390 000 m3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första kvartalet uppgick till 8 (-85) Mkr. Det låga kassaflödet i förhållande till rörelseresultatet är kopplat till rörelsekapitalet.  Setras nettokassa uppgick till 1 563 (280) Mkr vid periodens utgång.
 

Nyckeltal* jan-mars (3 mån)
2022 2021
Nettoomsättning, Mkr 1 834 1 184
Rörelseresultat, Mkr 480 177
Resultat efter skatt, Mkr 378 137
Rörelsemarginal, % 26,2 14,9
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 95,3 16,6
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 8 -85

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?