2023-04-24

Bokslutskommentar från Setra för det första kvartalet 2023

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2023 ett rörelseresultat på -64 (480) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 414 (1 834) Mkr.

- De starka leveranserna har fortsatt under första kvartalet men tyvärr med negativa marginaler för Setra. Låga priser och höga råvarukostnader i kombination med höjda elkostnader är de främsta orsakerna, säger Katarina Levin, Setras VD.

Priserna vände uppåt under kvartalet men inte tillräckligt för att kompensera de ökande kostnaderna i form av råvara, el och bränsle. Aktiviteten på de flesta marknaderna var något bättre än förväntat med undantag för den svenska marknaden, som klart präglats av en minskad nybyggnation av bostäder. Byggnationen av kommersiella och offentliga byggnader har dock visat, förhållandevis, bättre aktivitet.

I mitten av februari kommunicerades att Setra har utsett Marcus Westdahl till ny VD för bolaget. Marcus Westdahl är i dagsläget koncernchef för EFG, European Furniture Group. Han har haft flertalet ledande befattningar inom trä- och pappersindustrin de senaste 20 åren. Setras nuvarande VD Katarina Levin meddelade styrelsen i oktober 2022 att hon skulle avgå på grund av personliga skäl i samband med företagets stämma 8 maj 2023. Marcus Westdahl tillträder den 9 maj 2023.

Under kvartalet informerades att Setra och Karl Hedin bygghandel har ingått avtal angående leveranser av limträ. Avtalet mellan de båda företagen går ut på att de blir prioriterade parter för varandra.

Hållbarhet, flexibilitet och hög leveranstakt kännetecknar bygget av Renshammarskolan i Bollnäs, dit Setra snart ska leverera 2 200 kubikmeter KL-trä. Det är bolagets hittills största leveransvolym av KL-trä till en enskild byggnad.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första kvartalet uppgick till -82 (8) Mkr. Setras nettokassa uppgick till 1 319 (1 563) Mkr vid periodens utgång.

Nyckeltal* jan-mars (3 mån)
2023 2022
Nettoomsättning, Mkr 1 414 1 834
Rörelseresultat, Mkr -64 480
Resultat efter skatt, Mkr -49 378
Rörelsemarginal, % -4,5 26,2
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 31 95
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr -82 8

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?