2016-10-18

Fortsatt stabilt marknadsläge

Träindustriföretaget Setra redovisar för perioden januari-september 2016 ett rörelseresultat på 86 (78) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med 13 (-21) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 3 043 (3 232) Mkr.

– Marknaden för trävaror har utvecklats i positiv riktning under året men vi förväntar oss ingen tydlig förstärkning de kommande månaderna. Vi har sett en bättre balans i marknaden, framför allt för granvaror där ökad export till Kina är en viktig förklaring. En svagare utveckling på de för trävaruexporten viktiga furumarknaderna i Nordafrika och Mellanöstern gör att osäkerheten ökat något, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Setra tecknade i september en avsiktsförklaring med Bergs Timber avseende försäljning av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby.

Under året har Setras dotterföretag inom industriellt träbyggande, Setra Plusshus, och hyvleriverksamheten i Valbo sålts. Resultatet från försäljningarna tillsammans med en försäkringsersättning avseende brand redovisas som engångsposter och uppgår till 13 Mkr. Föregående år redovisades avvecklingskostnader för hyvleriet i Valbo med 21 Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-september uppgick till 195 (274) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 83 Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om
6 (14) procent.

Nyckeltal jul-sep (3 mån) jan-sep (9 mån)
2016 2015 2016 2015
Nettoomsättning, Mkr 855 962 3 043 3 232
Rörelseresultat, exkl   engångsposter, Mkr 2 11 73 99
Rörelseresultat, Mkr 10 -10 86 78
Resultat efter skatt, Mkr 3 -12 56 48
Rörelsemarginal, exkl   engångsposter, % 0,2 1,1 2,4 3,1
Avkastning på operativt   kapital, %, RTM 3,8 5,4
Kassaflöde, Mkr 192 178 195 274

Release