2022-10-21

Bokslutskommentar från Setra för det tredje kvartalet 2022

Träindustriföretaget Setra redovisar för tredje kvartalet 2022 ett rörelseresultat på 231 (600) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 343 (1 565) Mkr.

- Trävarumarknaden har som väntat försvagats globalt under Q3. Leveransvolymerna och priserna har pressats tillbaka samtidigt som kostnaderna för råvara och tillsatsvaror ökat. Men även om osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen består ser vi en ökad aktivitet i våra leveranser under senare del av Q3, säger Katarina Levin, Setras VD.

Trä fortsätter i snabb takt att ta marknadsandelar från andra byggmaterial i Europa och så även i Nordamerika och Asien. De fördelar som trä har ur ett hållbarhetsperspektiv, i förhållande till andra material, gör trä mycket attraktivt.

Setra har fått uppdraget att leverera närproducerat KL-trä och limträ till första byggetappen av Greenhouse Sthlm, det klimatsmarta kvarter som Electrolux utvecklar på Kungsholmen i Stockholm. Totalt handlar det om cirka 5 000 kubikmeter KL-trä och 600 kubikmeter limträ som tillverkas vid Setras träindustricenter i Långshyttan i Dalarna. Leveranserna startar under 2023. De närmaste åren ska Electrolux bygga ut sitt huvudkontor i centrala Stockholm. Under namnet Greenhouse Sthlm utvecklas hela kvarteret till en grönare och mer hållbar plats. Bland annat uppförs 100 nya bostadsrätter och odlingslotter på taket.

Setra har beslutat om investering i solceller vid Setra Kastet i Gävle och vid Setra Wood Products i England. Detta är en strategisk investering som ger ett bidrag till elproduktionen och minskar elkostnaden för lång tid framåt. En satsning i helt rätt riktning mot Setras vision om Grönsamhet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det tredje kvartalet uppgick till 305 (571) Mkr. Setras nettokassa uppgick till 1 700 (1 288) Mkr vid periodens utgång. I maj delade Setra ut 629 Mkr till företagets ägare.

Nyckeltal* jul-sep (3 mån) jan-sep (9 mån) Helår
2022 2021 2022 2021 2021
Nettoomsättning, Mkr 1 343 1 565 4 969 4 278 5 841
Rörelseresultat, Mkr 231 600 1 275 1 219 1 588
Resultat efter skatt, Mkr 182 473 1 006 958 1 258
Rörelsemarginal, % 17,2 38,3 25,7 28,5 27,2
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 80 70 84
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 305 571 922 1 009 1 488

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?